współpraca z organizacjami pozarzadowymi


WARTOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW

na realizację zadań publicznych

w 2021 r.:

2 877 799


Program współpracy na rok 2021 został przyjęty uchwałą nr XXX.310.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 listopada 2020 r. Jego celem głównym było zacieśnienie współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie i na rzecz mieszkańców Miasta Pruszkowa.

Program współpracy został uchwalony po konsultacjach przeprowadzonych w okresie 23 października-12 listopada 2020 r. ogłoszonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pruszkowa nr 221/2020 z dnia 15 października 2020 r. Celem przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi było przedstawienie projektu programu współpracy, zebranie opinii i uwag zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu oraz tworzenie dialogu obywatelskiego, przy zapewnieniu, że głos przedstawicieli organizacji pozarządowych jest ważny w kontekście rozwoju miasta. Uwagi do projektu programu zgłaszać można było drogą elektroniczną lub telefonicznie.


Cele programu współpracy na 2021 r. zakładały:

 • ­zwiększenie wpływu lokalnych organizacji pozarządowych na kreowanie polityki społecznej miasta,

 • realizację zapisów Strategii Rozwoju Pruszkowa do roku 2020 oraz uwzględnienie zapisów projektu Strategii Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030,

 • realizację zapisów strategii integracji i rozwiązywanie problemów społecznych Miasta Pruszkowa,

 • ­tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców miasta,

 • ­ mocnienie lokalnych działań i ugruntowanie pozycji organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz społeczeństwa obywatelskiego,

 • zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

 • zwiększenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych,

 • wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych i zapewnienie im równości z innym podmiotami.


Współpraca Miasta Pruszkowa z organizacjami pozarządowymi ma charakter:

 • pozafinansowy/instytucjonalny,

 • finansowy - powierzanie i dofinansowanie realizacji zadań publicznych,

 • finansowy - dotacje udzielane w trybie pozakonkursowym.

Podobnie jak w 2020 r. również w 2021 r., liczba działań zrealizowanych przez JST i NGO z uwagi na ograniczenia pandemiczne, została ograniczona.współpraca pozafinansowaPozafinansowy charakter współpracy Miasta Pruszkowa z organizacjami pozarządowymi to przede wszystkim możliwość nieodpłatnego korzystania z przestrzeni lokalowych znajdujących się w „Przystanku Pruszków” (w okresie pandemii częściowo ograniczona), jak również wymiana informacji dotyczących różnych form pozyskiwania środków finansowych.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych mają również możliwość uczestniczenia w różnych zespołach doradczych powoływanych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, np. w Komisji Rewitalizacji, Społecznej Radzie ds. konsultacji z mieszkańcami Miasta Pruszkowa czy w Zespole ds. współpracy Miasta Pruszkowa z organizacjami pozarządowymi, który odpowiada za tworzenie programu współpracy na kolejne lata.

Wspieranie organizacji pozarządowych w 2021 r. w Pruszkowie było realizowane również poprzez wsparcie instytucjonalne oraz szkoleniowo-doradcze. Dedykowani do współpracy z organizacjami pozarządowymi pracownicy Urzędu Miasta Pruszkowa oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pomagali przedstawicielom organizacji pozarządowych na etapie przygotowywania i rozliczania ofert, wypełniania wniosków o dotacje, czy dofinansowanie. Informowali ich również o możliwość pozyskiwania funduszy z innych źródeł, tj. programów rządowych, wojewódzkich czy korporacyjnych. Ponadto organizacjom pozarządowym działającym na terenie Pruszkowa Urząd Miasta może zapewnić wsparcie informacyjno-promocyjne poprzez dostęp do wszelkich narzędzi, jakimi sam dysponuje, w szczególności do strony internetowej miasta www.pruszkow.pl, portali społecznościowych, tablic ogłoszeń czy materiałów promocyjnych.współpraca finansowa

powierzenie i dofinansowanie realizacji zadań publicznychLista konkursów na realizację zadań publicznych do realizacji

w 2021 r. ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa


Zadania dofinansowane w trybie konkursowym w 2021 r.
współpraca finansowa

dotacje udzielone w trybie pozakonkursowymZadania dofinansowane w trybie pozakonkursowym w 2021 r.pozostałe działania

wdrożenie generatora ofert realizacji zadań publicznych


W II kwartale 2021 r. Wydział Inicjatyw Społecznych UM Pruszkowa przeprowadził analizę rynkową możliwości wdrożenia systemu elektronicznej obsługi ofert realizacji zadań publicznych. Wybrano ofertę generatora „eNGO” Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna. Umowa zawarta w lipcu obowiązywać będzie do 31 lipca 2023 r., z możliwością przedłużenia.

Użycie tej platformy dla organizacji pozarządowych upraszcza proces składania ofert, w szczególności wykonywania obliczeń i eliminuje w znaczący sposób ilość błędów popełnianych w poprzednich latach. Dla jednostki samorządu terytorialnego upraszcza procesy przygotowania konkursów i ich przeprowadzenia, kontroli realizacji zadań publicznych oraz komunikacji pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcami.

Od stycznia 2022 r. oferty realizacji zadań publicznych w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym opracowywane są z użyciem generatora ofert "eNGO'.

Źródło danych: UM Pruszków