BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r.:

6 516 241
W 2021 r. Miasto Pruszków przekazało 6.516.241,09 zł na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta. Z budżetu miasta znaczącą część środków przeznaczono na działalność operacyjną oraz inwestycje na rzecz Straży Miejskiej. Drugi znaczący kierunek środków realizowanych w ramach bezpieczeństwa publicznego dotyczył finansowego wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej (dofinansowano zakup samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, samochodu operacyjnego oraz poduszki pneumatycznej oraz zestawu przewodów hydraulicznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszkowie).


Również na rzecz Straży Miejskiej w Pruszkowie zrealizowano w 2021 r. zakupy inwestycyjne, a środki przeznaczono na:

 • wykonanie przez Straż Miejską systemu monitoringu wizyjnego - 167.655,15 zł;

 • zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych, monitorów, osprzętu przez Straż Miejską - 32.000,00 zł;

 • zakup przez Straż Miejską samochodu - wersja ekologiczna - 104.651,50 zł;

 • wykonanie projektu miasteczka rowerowego - 44.895,00 zł;

 • wykonanie monitoringu miasta - 427.794,00 zł.

Bezpieczeństwo w Pruszkowie w 2021 r.DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY MIEJSKIEJ7 672

Liczba przyjętych zgłoszeń w 2021 r.

997

Liczba przeprowadzonych interwencji własnych w 2021 r.

6 214

Liczba przeprowadzonych interwencji na podstawie zgłoszeń mieszkańców
w 2021 r.


W 2021 r. przeprowadzono 7.672 interwencje. W stosunku do 6.957 interwencji zrealizowanych w 2020 r. nastąpił wzrost o 715. W roku 2021 najwięcej zgłoszeń dotyczyło zagrożeń w ruchu drogowym, głównie w zakresie niewłaściwego parkowania oraz blokowania wjazdu i wyjazdu z posesji (2.024). Następną kategorią były wszelkie sprawy związane z utrzymaniem porządku publicznego w mieście (1.851). Nowym zadaniem realizowanym przez Straż Miejską były kwestie związane z weryfikacją wykonywania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19. W tym zakresie podjęto 337 interwencji (kontrole zasad kwarantanny, kontrole w komunikacji miejskiej, kontrole w miejscach gromadzenia się osób, środki ochrony osobistej).


859

Liczba mandatów karnych nałożonych w 2021 r.

1 954

Liczba udzielonych pouczeń w 2021 r.

198

Liczba wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego w 2021 r.


W związku ze stwierdzonymi przypadkami naruszeń ustalonego porządku prawnego, strażnicy zastosowali środki prawne wobec 3.011 osób. Udzielono 1.954 pouczenia oraz nałożono 859 mandatów karnych. W przypadku 198 osób skierowano wnioski do Sądu Rejonowego. W zakresie ochrony porządku publicznego prowadzono kontrole wytypowanych miejsc pod kątem przestrzegania reżimu sanitarnego. Czynności dotyczące naruszeń ustanowionych w stanie epidemii, zostały zakończone nałożeniem 7 grzywien w drodze mandatów karnych, zastosowaniem 20 pouczeń. Najczęściej interweniowano wobec osób niezakrywających ust i nosa.


39

Liczba przeprowadzonych z Policją patroli wspólnych w 2021 r.

440

Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie ochrony środowiska w 2021 r.

1 192

Liczba przeprowadzonych interwencji w ramach PARTOLU EKO w 2021 r.


Wykonując polecenie Prezydenta Miasta Pruszkowa w związku z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.10.2020 r. oraz w związku z zarządzeniem z dnia 09 grudnia 2021 r. Wojewody Mazowieckiego podjęto ścisłą współpracę z Komendą Powiatową Policji w Pruszkowie. Dotyczyły one dyslokowania patroli Straży Miejskiej zgodnie ze wskazaniami Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie oraz weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów wprowadzonych w związku z zagrożeniem epidemicznym, w tym patroli mieszanych. Wykonując polecenie do służby patrolowej zgodnie z zakresem działań zaangażowano 1.931 patroli własnych oraz w związku z zarządzeniem wykonano 39 patroli mieszanych.

Nadal priorytetowymi zadaniami były sprawy związane z ochroną środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi, walka ze smogiem. Przeprowadzono 440 kontrole w zakresie ochrony środowiska, w tym 109 w zakresie jakości i zanieczyszczeń powietrza, 248 w zakresie spalania odpadów oraz 83 w zakresie instalacji grzewczych. Udało się usunąć 47 samochodów z dróg publicznych, stref zamieszkania oraz stref ruchu, które zostały przewiezione na miejsce dozorowane. W 77 przypadkach zmuszono właścicieli wraków do ich usunięcia z przestrzeni publicznej. 40 aut przekazano do złomowania.

Dużym zapotrzebowaniem mieszkańców jest Eko Patrol Pruszkowskiej Straży Miejskiej. To właśnie on, jako pierwszy najczęściej pomaga zwierzętom. Wykonuje działania mające na celu zapobieganie bezdomności zwierząt i przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych. Udziela pomocy zwierzętom chorym, rannym oraz wolno żyjącym, które pozostają w granicach administracyjnych miasta. W 2021 r. podjęto 1.192 interwencji w tym zakresie, z czego 244 dotyczyło odławiania bezpańskich psów, 138 odławiania bezpańskich kotów a 569 dotyczyło pomocy weterynaryjnej zwierząt dzikich i domowych.


18 302

Liczba uczestników zajęć profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa w 2021 r.

13 520

Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa w 2021 r.

360

Liczba seniorów uczestniczących w zajęciach profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa w 2021 r.


Od wielu lat strażnicy z Referatu Profilaktyki realizują szereg programów służących podniesieniu świadomości społecznej, których odbiorcami są różne grupy wiekowe. Prowadzone są szkolenia w zakresie bezpiecznych zachowań w szkołach i innych placówkach opiekuńczych oraz wśród seniorów. W minionym roku w zajęciach realizowanych przez Referat Profilaktyki udział wzięło 18.302 osoby, w tym 5.594 dzieci ze względu na pandemię uczestniczyło w zajęciach on-line. Tematyka zajęć profilaktycznych:

 • „Bezpieczne zachowania”;

 • „Twój wizerunek należy do Ciebie - seksting”;

 • „Fonoholizm”;

 • „Stop cyberprzemocy”;

 • „Odpowiedzialność prawna osób nieletnich”;

 • „Prywatność w sieci”;

 • „Profilaktyka agresji”;

 • „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”;

 • „Pierwsza pomoc przedmedyczna”;

 • „Asertywność”;

 • „Patotreści”;

 • „Mowa nienawiści w sieci”;

 • „Strażnik przyjacielem dziecka”;

 • „Ekologia i ochrona zwierząt” (zajęcia z udziałem psa);

 • „Zagrożenia okresu wakacyjnego”;

 • „Bezpieczny senior”;

 • „Grooming - stop pedofilom w sieci”;

 • „Bezpieczny Internet”.

W szkołach prowadzone były również szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dotyczyły ratowania osób, które mogą zasłabnąć, zemdleć, stracić przytomność, zadławienia itp. Strażnik uczył z wykorzystaniem Fantomu Little Family QCPR podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz jak prawidłowo i bezpiecznie używać defibrylatora. W roku 2021 przeprowadzono ich dla 20 grup, w których uczestniczyło 443 osoby.

Strażnicy miejscy z Referatu Profilaktyki spotykali się także z seniorami. Przygotowali zajęcia pod tytułem „Bezpieczny Senior”, w których to uczestniczyło 120 osób. Wykonano trzy audycje, dotyczące bezpieczeństwa seniorów oraz dzieci i młodzieży w Internecie. Nagrane wspólne z telewizją TEL-KAB Pruszków obejrzało szacunkowo od 30-50 tys. widzów (informacja przekazana przez redakcję telewizyjną).


443

Liczba uczestników zajęć profilaktycznych w zakresie pomocy przedmedycznej w 2021 r.

1 599

Liczba kontroli szkół i rejonów szkół w 2021 r.

360

Liczba wykroczeń ujawnionych za pomocą monitoringu miejskiego w 2021 r.


Funkcjonariuszom Straży Miejskiej wyznaczono zadania związane z zabezpieczaniem okolic placówek szkolnych i dojść do nich w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. W trakcje jej trwania zabezpieczono 72 szkoły, kierując 78 strażników miejskich. Strażnicy Referatu Profilaktyki uczestniczyli w imprezach plenerowych organizowanych na terenie miasta. W 9 przypadkach przygotowali zajęcia na mobilnym miasteczku ruchu drogowego, którego odbiorcami było 1.078 uczestników. Ponadto prowadzili działania w formie konkursów, fundując liczne nagrody dla jego uczestników. Podczas tych akcji szczególną uwagę przywiązywano do dobrej widoczności uczestników ruchu na drodze i w każdych warunkach.

W myśl domeny „lepiej widoczny - bardziej bezpieczny”, uczestnicy otrzymali ok. 300 szt. kamizelek odblaskowych oraz ok. 2.000 szt. opasek i zawieszek odblaskowych. Na wystąpienia dyrektorów Szkół Podstawowych, na Mobilnym Miasteczku Ruchu Drogowego zorganizowano egzaminy na kartę rowerową, do których przystąpiło 82 uczniów. Z okazji corocznych „Mikołajek” strażnicy Referatu Profilaktyki z udziałem świętego Mikołaja oraz z udziałem lokalnej telewizji odwiedzili 34 przedszkoli (publicznych i niepublicznych) naszego miasta. Z tej okazji obdarowali 2.993 przedszkolaków słodkościami i upominkami rzeczowymi.

W ramach akcji „Lato w Mieście” zrealizowano 18 zajęć dla 41 grup, w których uczestniczyło 1.354 dzieci. W ramach zajęć prezentowano tematykę zagrożeń okresu wakacyjnego. W 16 przypadkach wykorzystywano mogilne miasteczko ruchu drogowego. Niesiono bezcenną pomoc poprzez udział czterech funkcjonariuszy Straży Miejskiej - członków HDK „Serce Pruszkowa” w 12 akcjach krwiodawstwa na terenie naszego miasta. W roku sprawozdawczym na zgłoszone zapotrzebowania mieszkańców zostało oznakowanych 48 rowerów.

Źródło danych: UM Pruszków