sprawy społeczne oraz zdrowie


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEMRealizacja zadań związanych z sprawami społecznymi, rodziną oraz zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez władze Pruszkowa. Do najważniejszych z nich należą:

   • Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Pruszkowa na lata 2016-2022;

   • Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Pruszkowa na lata 2019-2021;

   • Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Pruszkowa na lata 2016-2021;

   • Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 dla Miasta Pruszkowa;

   • Strategia Polityki Senioralnej dla Miasta Pruszkowa na lata 2018-2022;

   • Program "Ogólopolska Karta Seniora" - edycja Miasta Pruszków;

   • Strategia Polityki Zdrowotnej dla Miasta Pruszkowa;

   • Strategia ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Pruszkowa na lata 2019-2022;

   • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pruszkowa na 2021 rok;

   • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pruszkowa na lata 2017-2021.

Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

117 581 904 złStabilny poziom wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2021 r. wiąże się z kontynuowaniem działań Miasta Pruszkowa związanych z wsparciem materialnym dla mieszkańców. Niemniej, warto zauważyć, że w odniesieniu do 2020 r., zauważalny jest wzrost liczby dzieci. Znajduje to odzwierciedlenie w wartości wypłaconych świadczeń wychowawczych. Dla porównania można wskazać, że w 2020 r. na ten cel wydatkowano 78,3 mln zł, podczas gdy w 2021 r. wydatki te wyniosły 79,5 mln zł. W 2021 r. dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków złożonych w roku 2020. Rozpatrywano również wnioski na nowonarodzone dzieci.


97 137 250

Wartość wypłaconych świadczeń społecznych

7 549 338

Wydatki na bieżące utrzymanie MOPS

71 577

Wartość zadań zrealizowanych z dofinansowaniem (wydatki z dotacji UE)


Świadczenia wsparcia materialnego w 2021 r.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2021 r.

Zakres pomocy społecznej obejmował zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał także zadania wynikające z innych aktów prawnych m.in. z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W 2021 r. wykonywanie najistotniejszych działań w zakresie pomocy społecznej można było pogrupować według pięciu obszarów:

 • systemu finansowego wsparcia rodzin;

 • pomocy w długotrwałej lub ciężkiej chorobie;

 • likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych;

 • ograniczaniu skutków bezrobocia;

 • przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Najczęściej występującymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Pruszkowie w 2021 r. były długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność oraz ubóstwo. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina mogła korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina mogła być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony MOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla porównania warto dodać, że w 2021 r. powody korzystania z pomocy społecznej były podobne do występujących rok wcześniej.

Ponadto, w 2021 r. świadczeniami pieniężnymi objęto 568 rodzin, a niepieniężnymi 413 rodzin. Pracę socjalną świadczono wobec 913 rodzin.

Miejski oŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Obecna struktura organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest odpowiedzią na diagnozowane na przestrzeni wielu lat potrzeby środowiska lokalnego, określone w oparciu o analizę i ocenę występujących zjawisk, powodujących zapotrzebowanie na różne formy wsparcia. Łącznie, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. MOPS wydatkował 112.820.255,00, z czego większość środków pochodziła ze źródeł zewnętrznych (w głównej mierze w formie dotacji na realizację zadań zleconych).

W trakcie 2021 r. MOPS kompleksowo realizował zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Dodatkowo, pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych w ramach ogłaszanych konkursów i programów, wśród których można wskazać "OPS jako Centrum Aktywności Lokalnej" oraz "Innowacyjny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie". Ponadto, w ramach prowadzonej działalności statutowej, MOPS w swojej bieżącej pracy realizował projekty socjalne i działania środowiskowe, takie jak koordynacja pracy Punktu Przeciwdziałania Przemocy, a także przygotowanie paczek żywnościowych.


wybrane Działania podejmowane w ramach integracji społecznej i wsparcia rodziny w 2021 r.Program "Pruszkowski Miesiąc Aktywnego Seniora".

Projekty obywatelskie

W 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie w ramach Centrum Aktywności Lokalnej, otrzymał do realizacji 4 projekty obywatelskie, skierowane do mieszkańców Pruszkowa, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów 60+:

 • Seniorada V Żbików;

 • Seniorada V Gąsin;

 • Seniorada V Centrum ;

 • Aktywny Senior III (tylko dla seniorów 60+).


Klub seniora

Miasto Pruszków pozyskało dotację w wysokości 200 tys. zł w ramach programu wieloletniego "SENIOR+" na lata 2021-2025.

W ramach zadania zostanie wyremontowano oraz wyposażono lokal w którym powstał Klub Seniora dla mieszkańców Pruszkowa. Lokal składa się z sali zajęć, pomieszczenia obsługi, pokoju socjalnego oraz dwóch toalet. Wszystkie pomieszczenie zostały dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt zadania wynosi 250 tys. zł.

Klub Seniora - Pruszków.


Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Pruszkowie funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pobyt w placówce pozwala na ciekawe spędzanie wolnego czasu, sprzyja tworzeniu więzi społecznych poprzez nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów towarzyskich, a jednocześnie daje możliwość rozwijania zainteresowań i pasji. Seniorzy mają możliwość otrzymania gorącego posiłku w postaci obiadu, za który ponoszą odpłatność zgodnie z obowiązującą tabelą odpłatności ustaloną w drodze uchwały Nr XXI/210/04 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 maja 2004 r.

W pierwszym półroczu 2021 r. w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, działalność Dziennego Domu została ograniczona, zawieszono spożywanie posiłków w placówce. Natomiast od czerwca wszystkie zajęcia zostały przywrócone. Wznowiono także funkcjonowanie stołówki. Dzienny Dom jako ośrodek wsparcia realizował swoje zadania poprzez różne zajęcia np. zajęcia plastyczne, usprawniające ruchowo (rowery stacjonarne, przyrządy do ćwiczenia rąk), treningi pamięci, gry edukacyjne, tenis stołowy, a także brydż. W zajęciach uczestniczyło 31 osób. Ponadto, w lipcu i sierpniu seniorzy brali udział w projekcie Pamięć Zadbana, współfinansowanym ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i realizowanym w Dziennym Domu przez Fundację Projekt Starsi. Projekt składał się z trzech części: wykład, badanie pamięci przez neuropsychologa oraz treningi pamięci, udział wzięło 20 osób.

Jak co roku, 1 października seniorzy uczestniczyli w Dniu Seniora, uświetnionym występem zespołów Kamyk i Metafora z Miejskiego Ośrodka Kultury oraz w zabawie tanecznej, w której udział wzięło 40 osób. W ramach Pruszkowskiego Miesiąca Aktywnego Seniora w październiku odbyły się dwie wystawy:

 • "Seniorzy inspirują", na którą składano dowolne prace artystyczne;

 • wystawa fotograficzna 10 lat z życia pruszkowskiego emeryta. W sumie złożono 75 prac. Wystawa trwała w dniach 8-15.10.2021 r., obejrzało ją ok. 100 osób.

24 listopada seniorzy mogli posłuchać i wspólnie pośpiewać z zaproszonym seniorem, który przy akompaniamencie gitary przypomniał pieśni patriotyczne i ludowe, w koncercie uczestniczyło 25 osób. W 2021 r. odbyły się 4 zabawy taneczne, na każdej było ok. 40 osób oraz jeden wyjazd do kina na film "Fatima".

Wszystkie zajęcia i wydarzenia odbywały się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.


Program "Wspieraj Seniora"

Wspieraj seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie realizował rządowy program Wspieraj Seniora, skierowany do seniorów 70+. Pracownicy Centrum Aktywności Lokalnej nawiązali kontakt z osobami, które dotychczas nie korzystały z pomocy MOPS, a które zgłosiły się m.in. za pośrednictwem infolinii. Do wszystkich, którzy wymagali pomocy w zakresie zrobienia zakupów kierowano wolontariuszy lub pracowników. Programem objęte zostało 29 osób.

Program realizowany był przez cały rok 2021 jako kontynuacja działań rozpoczętych w 2020 r.


Pozostałe działania związane z integracją społeczną

 • Pruszkowski Miesiąc Aktywnego Seniora 2021

10 jubileuszowa edycja, w różnych aktywnościach udział wzięły 544 osoby.

 • Senior on-line

Zajęcia zorganizowane w sieci przez Centrum Aktywności Lokalnej, polegające na stworzeniu w mediach społecznościowych (Facebook) grupy "Senior on-line. Zajęcia CAL w sieci". Głównymi celami było prowadzenie zajęć artystycznych on-line oraz ogólnie rozumiana aktywizacja towarzyska i rozrywkowa seniorów (np. dyskusje, rebusy, łamigłówki), którzy są mieszkańcami Pruszkowa i ukończyli 60 r.ż. Na koniec 2021 r. grupa liczyła 172 osoby. Odbyło się 30 zajęć artystycznych on-line, które prowadziły pracownice CAL oraz wolontariuszki. Każde zajęcia oglądało średnio 80 osób. Dodatkowo w drugim kwartale rozpoczęto realizację prelekcji on-line. Odbyło się 12 prelekcji, w których średnio uczestniczyły 84 osoby. W grupie zamieszczano także sporadycznie posty o zróżnicowanej tematyce, takie jak np. życzenia z okazji świąt dorocznych, na które także reagowało wielu grupowiczów.

 • Miasto Senior

Wraz z lokalną telewizją kablową Tel-Kab realizowano program poświęcony seniorom z Pruszkowa. Poruszano w nim tematy dotyczące seniorów, a także przedstawiano propozycje wydarzeń realizowanych przez CAL dla tej grupy wiekowej. Zrealizowano 3 odcinki z cyklu.

 • Wolontariat

Kontynuowano koordynację działań związanych z wolontariatem W 2021 r. współpracowano z 21 wolontariuszami.

 • Porady dla osób starszych i samotnych

W związku z pandemią COVID-19, na bieżąco informowano seniorów o możliwości skorzystania ze wsparcia. Z inicjatywy Centrum Aktywności Lokalnej telefonowano do seniorów (skontaktowano się z 43 osobami), z którymi pracownicy pozostawali w kontakcie i sprawdzali czy potrzebują pomocy. Dodatkowo, mobilizowano także osoby chętne do świadczenia tego typu wsparcia.

MOPS w Pruszkowie - Dzień Seniora.
Zdjęcie przedstawia zebranie w sali.
X Gala Pruszkowskiego Miesiąca Aktywnego Seniora.zdrowieOchrona zdrowia to sektor, który często nie charakteryzuje się wysokimi wydatkami, ale pomimo tego, zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany. Podstawowe obowiązki miasta w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych miasta, wśród których uwzględnia się m.in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, w szczególności ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Regularnymi przedsięwzięciami realizowanymi przez miasto były zadania określone w ramach programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W założeniu uwzględniały one tworzenie warunków przeciwdziałających problemom związanym z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu oraz profilaktykę uzależnień zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Zdjęcie grupowe dzieci i młodziezy.

Łączne wydatki w ochronie zdrowia w 2021 r. wyniosły ponad 1,8 mln zł, w tym najwyższą kwotę wydatkowano w zakresie przedsięwzięć dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W głównej mierze skupiały się one na zwiększeniu dostępności do instytucji wspomagających proces leczenia oraz rehabilitacji osób nadużywających substancji psychoaktywnych i ich rodzin, a także na poprawie skoordynowanych działań profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych. Pozwoliło to m.in. na zapewnienie funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej, prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie.

Defibrylatory AED

Pod koniec 2021 r. w Pruszkowie zainstalowano kolejne dwa defibrylatory. Prezydent Miasta Pruszkowa podjął decyzję o zamontowaniu ich na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej 14 (na ścianie budynku biura) oraz przy wejściu do Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Topolowej 10. Są to dwa zestawy - defibrylator AED iPAD SP1 wraz z kapsułą ROTAID.

Ponadto, w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2021, w Pruszkowie zamontowanych zostało 5 defibrylatorów, w następujących lokalizacjach:

 • Targowisko Pańska przy ul. Pańskiej 11;

 • Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. Długosza 53;

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 przy ul. Mostowej 6;

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Jasnej 2;

 • Szkoła Podstawowa Nr 10 przy ul. Pływackiej 10.

Dodatkowy defibrylator znajduje się przed wejściem do Urzędu Miasta Pruszkowa od strony ul. J. I. Kraszewskiego, a dwa przenośne urządzenia prezydent przekazał Straży Miejskiej i Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

W 2021 r. na ten cel w budżecie miasta przeznaczono kwotę 37.341,00 zł

Wszystkie defibrylatory, które są dostępne w Pruszkowie posiadają tryb pediatryczny, czyli mogą być używane również w razie potrzeby ratowania życia dziecka.

Zdjęcie przedstawia defibrylator AED.
Zdjęcie przedstawia defibrylator AED zamontowany na ścianie budynku.

Przebieg AKCJI SZCZEPIEŃ

Rok 2021 był kolejnym, w którym mieszkańcy Pruszkowa zmagali się z epidemią choroby COVID-19. Z tego względu, podjęto realizację działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom dostępności do usług w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w 2021 r. na terenie Miasta Pruszkowa dostępne były punkty, w których wykonywano szczepienia przeciwko COVID-19.

Działania prezydenta, radnych oraz pracowników miejskich instytucji skupiały się na stworzeniu możliwości do zaszczepienia przeciw COVID-19 oraz zaangażowania w akcję promocyjną szczepień przeciw COVID-19. W ramach podjętych wysiłków przygotowano, od dnia 16 czerwca 2021 r. uruchomiono i zapewniono funkcjonowanie Punktu Szczepień Powszechnych przy Szkole Podstawowej Nr 10, a także wsparto akcję szczepień przeciwko COVID-19 pod hasłem "Kibicuj bezpiecznie", w trakcie której istniała możliwość skorzystania z mobilnego punktu szczepień na stadionie Znicz Pruszków. Ponadto, miasto pomagało w realizacji zadań związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Efektem podjętych działań było zajęcie przez Miasto Pruszków trzeciego miejsca zarówno w konkursie "Najbardziej Odporna Gmina" w kategorii średnie gminy (30-100 tys. mieszkańców), jak i w konkursie "Rosnąca Odporność". Było to możliwe, ponieważ na dzień 31 października 2021 r. w pełni zaszczepionych zostało 39,6 tys. mieszkańców miasta. Dzięki temu, budżet miasta został zasilony nagrodami pieniężnymi w wysokości 1.250.000,00 zł. Otrzymane nagrody zostaną wykorzystane w 2022 r. na działania wspierające zdrowie i komfort życia mieszkańców Pruszkowa.

67% zaszczepionych w pełni w 2021 r.

3. miejsce w kraju w rządowym konkursie "Najbardziej odporna gmina"

Punkt Szczepień przeciwko COVID-19.

Na rzecz ochrony zdrowia, w 2021 r. podjęte zostały również inne działania obejmujące współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu kontynuowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

Źródło danych: UM Pruszków