REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2021 r. przez Miasto Pruszków w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Miasta stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju miasta.


Istotna część zadań prezydenta w 2021 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.28


dokumentów i programów strategicznych miasta było realizowanych w 2021 rokuopis realizacjiprogramy o charakterze ogólnymStrategia Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030

Podstawa prawna: Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr XLIII.428.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030".

Cel: Niniejszy dokument, poprzez powiązanie bezpośrednio z budżetem miasta oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest jednym z ważniejszych instrumentów działania władz samorządowych. Poszczególne zapisy strategii są odzwierciedleniem aktualnych potrzeb miasta oraz wskazują kierunek działań lokalnych w ujęciu długofalowym. Kluczowym elementem strategii rozwoju jest wizja, która określa docelowy obraz miasta w przyszłości.

Misja Miasta Pruszkowa: Pruszków to Twoje, Moje Miasto!

Wizja Miasta Pruszkowa: Pruszków to ekologiczne, nowoczesne i bezpieczne miasto. To miejsce, w którym żyjemy, tworzymy wspólnotę, za którą jesteśmy odpowiedzialni. Pruszków to My!

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. podejmowano działania w ramach zdefiniowanych celów strategicznych:

Cel I: Atrakcyjna przestrzeń, dostępna i spójna terytorialnie

 • modernizacja dróg, budowa sieci dróg, budowa spójnej sieci ścieżek rowerowych;

 • budowa i modernizacja miejsc parkingowych;

 • rozwój i promocja infrastruktury sportowo-edukacyjno-kulturalnej, w tym termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;

 • rozwój systemu roweru miejskiego;

 • budowa bezpiecznych przejść dla pieszych.

Cel II: Zrównoważony rozwój gospodarki oparty na zasobach środowiska przyrodniczego

 • utrzymywanie i poszerzanie gminnego zasobu lokali użytkowych;

 • budowanie programów lojalnościowych;

 • kontynuacja i rozwój programów proekologicznych skierowanych do mieszkańców;

 • modernizacja i rozwój terenów zieleni;

 • rozwój infrastruktury związanej z gospodarką odpadami;

 • dążenie do osiągnięcia wysokich wskaźników odzysku;

 • unowocześnianie i rozwój systemu odbioru odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości.

Cel III: Aktywne społeczeństwo korzystające z kompleksowej oferty społecznej

 • rozwój skoordynowanych działań wolontariackich;

 • zwiększenie liczby miejsc „aktywności lokalnej”;

 • współudział mieszkańców w życiu społecznym;

 • tworzenie warunków do społecznej aktywności organizacji pozarządowych;

 • zapewnianie najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży;

 • skuteczne wspieranie kadry pedagogicznej w rozwoju zawodowym;

 • wykorzystywanie nowoczesnych technologii i metod w procesie kształcenia;

 • rozbudowa programów profilaktycznych i zmniejszanie poziomu niesamodzielności mieszkańców;

 • podnoszenie świadomości zdrowotnej, ekologicznej i społecznej mieszkańców;

 • rozwój miejskiej oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej;

 • inicjowanie wydarzeń budujących tożsamość lokalną m.in. poprzez upamiętnianie tradycji i historii miasta i jego mieszkańców;

 • zapewnianie powszechnej dostępności e-usług;

 • podniesienie standardu obsługi mieszkańców w instytucjach miejskich;

 • przedstawianie w sposób czytelny, różnymi kanałami komunikacyjnymi oferty do i od mieszkańców.

W ramach niniejszej strategii realizowano szereg programów, polityk i strategii, które zostały szczegółowo opisane poniżej. Ponadto na poszczególnych podstronach raportu zawarto także szczegółowe informacje z zakresu realizacji strategii w 2021 r., w podziale na poszczególne obszary tematyczne.


Zdjęcie przedstawia rowery.


Program współpracy Miasta Pruszkowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 r.

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXX.310.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

Cel: Realizacja niniejszego programu ma na celu zacieśnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie i na rzecz mieszkańców Miasta Pruszkowa. Program ma także na celu zaspokojenie potrzeb i podnoszenie poziomu życia mieszkańców Pruszkowa oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta zgodnie z aktualną Strategią Rozwoju Pruszkowa, m.in. poprzez wspieranie inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu podjęto następujące działania:

 • opracowano program współpracy z NGO na rok 2022 w trybie konsultacji społecznych;

 • wdrożono generator ofert eNGO;

 • przeprowadzono konkursy ofert na realizację zadań publicznych;

 • dofinansowano realizację zadań w trybie pozakonkursowym.

Szczegółowe informacje odnośnie niniejszego programu zawarto na podstronie raportu Współpraca z organizacjami pozarządowymi.Pruszkowska Karta Mieszkańca.

Program „Pruszkowska Karta Mieszkańca”

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XVI.164.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Pruszkowskiej Karty Mieszkańca”.

Cel: Celem programu jest poprawa warunków życia mieszkańców Pruszkowa poprzez wdrożenie zniżki na transport lokalny oraz poprzez zniżki i świadczone usługi partnerów, którzy przystępują do programu.

Realizacja w 2021 r.: Szczegółowe informacje odnośnie realizacji programu zawarto na podstronie raportu Pruszkowska Karta Mieszkańca.

Program „ogólnopolska karta seniora" - edycja gminy miasta Pruszków

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XLVIII.543.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Pruszków do programu "Ogólnopolska Karta Seniora" - edycja Gminy Miasta Pruszków.

Cel: Niniejszy program ma na celu wsparcie seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Pruszków poprzez system ulg, zniżek i preferencji.

Realizacja w 2021 r.: Szczegółowe informacje odnośnie realizacji programu zawarto na podstronie raportu Karta Seniora.
Ogólnopolska Karta Seniora.

Program „pruszkowska karta dużej rodziny"

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XLII/397/2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Pruszkowa Programu "Pruszkowski Program Dużej Rodziny".

Cel: Niniejszy program ma na celu wsparcie rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Miasta Pruszków poprzez system ulg, zniżek i preferencji.

Realizacja w 2021 r.: Szczegółowe informacje odnośnie realizacji programu zawarto na podstronie raportu Pruszkowska Karta Dużej Rodziny.programy Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJStrategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Pruszkowa na lata 2016-2022

Podstawa prawna: Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr XVII.178.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Pruszkowa na lata 2016-2022.

Cel: Niniejszy dokument strategiczny ukazuje najważniejsze problemy społeczne, takie jak bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia, ubóstwo, bezdomność, przemoc w rodzinie, przestępczość.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszej strategii podejmowano działania związane ze zdefiniowanymi celami szczegółowymi:

 • minimalizowanie poziomu niesamodzielności życiowej mieszkańców (m.in. zwiększenie aktywności społecznej seniorów poprzez wolontariat seniorów, Kluby Seniorów);


Klub Seniora - Pruszków.
 • aktywizowanie osób bezrobotnych do samodzielności na rynku pracy (m.in. poradnictwo i prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych - udzielano porad i konsultacji dla 105 osób bezrobotnych, 10 osób wykonywało prace społecznie użyteczne);

 • poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym (m.in. świadczono pomoc usługową dla 169 osób niesamodzielnych, 29 osób otrzymało wsparcie w ramach programu "Wspieraj Seniora");

 • wzmacnianie w rodzinach poczucia własnej sprawczości (m.in. świadczono poradnictwo specjalistyczne - również telefoniczne; zapewniano wsparcie 2 asystentów rodziny; realizowano w Pruszkowskich szkołach szereg programów profilaktycznych „Przyjaciele Zipiego”, „Unplugged”, „Epsilon”, „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, w których łącznie wzięło udział 946 osób).

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Pruszkowa na lata 2019-2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr VIII.92.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 30 maja 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Pruszkowa na lata 2019-2021.

Cel: Nadrzędnym celem programu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pruszków, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu podjęto następujące działania:

 • rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin, umożliwiającego prawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczo wychowawczej, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa;

 • rodziny zostały objęte pomocą materialną, pomocą asystentów rodziny, pomocą na podstawie ustawy "Za życiem";

 • współorganizowano festyny miejskie.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Pruszkowa na lata 2016-2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XX.224. 2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Pruszkowa na lata 2016-2021.

Cel: Niniejszy dokument ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz wypracowanie w mieszkańcach wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu podjęto następujące działania:

 • w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Jasnej 3 prowadzono Punkt Przeciwdziałania Przemocy, gdzie zrealizowano następujące działania:

    • udzielano konsultacji przez specjalistę d.s. przeciwdziałania przemocy (471 konsultacji);

    • udzielono z pomocy w zakresie poradnictwa prawnego (udzielono pomocy 288 osobom);

    • udzielono z pomocy w ramach poradnictwa psychologicznego (udzielono pomocy 416 osobom)

    • oferowano wsparcie w ramach tzw. "białego telefonu".

 • prowadzono 80 procedur "Niebieskiej Karty";

 • odbyły się 334 spotkania grup roboczych.

Strategia Polityki Senioralnej dla Miasta Pruszkowa na lata 2018-2022

Podstawa prawna: Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr XLV.475.2018 Rada Miasta Pruszkowa z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przyjęcia strategii Polityki Senioralnej dla Miasta Pruszkowa na lata 2018-2022.

Cel: Niniejszy dokument ma na celu tworzenie warunków do realizacji działań promujących aktywność seniorów, zapewnienie poczucie bezpieczeństwa oraz wskazanie zadań podejmowanych w Pruszkowie na rzecz osób starszych, zgodnie z możliwościami i potrzebami tych osób. Ma również na celu zmianę sposobu postrzegania seniorów przez społeczeństwo, w szczególności przez dzieci i młodzież.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszej strategii podjęto następujące działania:

 • przeprowadzenie wyborów Pruszkowskiej Miejskiej Rady Seniorów II kadencji;

 • promocja aktywności seniorów w projektach realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.


X Gala Pruszkowskiego Miesiąca Aktywnego Seniora - zdjęcie nr 1.
X Gala Pruszkowskiego Miesiąca Aktywnego Seniora - zdjęcie nr 2.
Zdjęcie Prezydenta Pruszkowa przemawiającego przez mikrofon.
Zdjęcie kobiety przemawiającej przez mikrofon.


Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 dla Miasta Pruszkowa

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr IV.41.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 dla Miasta Pruszkowa.

Cel: Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie wsparciem osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych oraz samotnych o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, pomocy w formie posiłku lub w formie świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku, lub żywności.

Realizacja w 2021 r.: Ogółem sfinansowano posiłki dla 319 osób dorosłych i 178 dzieci, w tym z Programu Posiłek w szkole i w domu skorzystało 107 osób dorosłych i 55 dzieci. Programy uchwalone w 2021 roku były realizowane.programy Z OBSZARU OCHRONY ZDROWIAStrategia Polityki Zdrowotnej dla Miasta Pruszkowa

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr IX.105.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Pruszkowa.

Cel: Niniejsza strategia ma na celu budowę oraz wzmocnienie partnerstwa na rzecz opieki zdrowotnej mieszkańców Pruszkowa, rozwój infrastruktury oraz poprawę stanu środowiska na terenie Pruszkowa oraz zwiększanie aktywności i świadomości mieszkańców Pruszkowa w zakresie zdrowia.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszej strategii, podejmowano następujące działania:

 • koordynowanie punktu szczepień powszechnych;

 • uruchomienie infolinii dla osób zainteresowanych szczepieniami przeciw COVID-19;

 • obsługa infolinii dla osób potrzebujących transportu na szczepienia;

 • promocja mobilnych punktów badań (mammobusy, audiobusy, krwiobusy);

 • dystrybucja materiałów profilaktyki zdrowotnej na wydarzeniach miejskich;

 • realizacja programu profilaktycznego raka czerniaka;

 • Elektroniczny system medycyny szkolnej - ESMS - badania bilansowe;

 • prowadzenie szkoleń pierwszej pomocy, montaż defilbrylatorów AED;

 • szkolenie dla nauczycieli "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej".

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pruszkowa na 2021 r.

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXX.308.2020 Rady Miasta w Pruszkowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pruszkowa na 2021 r.

Cel: Dokument obejmuje działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania alkoholu.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu podjęto następujące działania:

 • realizacja programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i przedszkolach w formie warsztatów dla dzieci, rodziców i nauczycieli;

 • realizacja ponadpodstawowych programów psychoterapii leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych;

 • prowadzenie Punktu Przeciwdziałania Przemocy, w którym udzielane są konsultacje prawne i psychologiczne;

 • organizowanie szkoleń dla przedstawicieli placówek i instytucji zajmujących się problematyka uzależnień;

 • finansowanie pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego - TPD.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, które określone zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pruszkowa wydatkowano kwotę 1.171.237,76 zł.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pruszkowa na lata 2017-2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVI.283.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pruszkowa na lata 2017-2021.

Cel: Niniejszy program ma na celu przede wszystkim podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie problemów związanych z używaniem środków psychotropowym oraz udzielenie pomocy osobom i rodzinom, które zmierzają się z problemem narkomanii. Ważnym elementem programu jest także prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych gminy.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu podjęto następujące działania:

 • działania edukacyjne, prowadzone w szkołach dotyczące narkomanii, w zakresie profilaktyki selektywnej i wskazującej;

 • szkolenie dla nauczycieli do realizacji programu profilaktyki uniwersalnej;

 • prowadzenie konsultacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii;

 • realizacja badania społecznego "Diagnoza stanu uzależnień dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Miasta Pruszkowa".


W roku 2021 na zadania z zakresu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 70.993,33 zł, w tym na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania miasta w zakresie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.

Strategia ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Pruszkowa na lata 2019-2022

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XI.123.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Pruszkowa na lata 2019-2022.

Cel: Głównym celem strategii jest podniesienie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych poprzez prowadzenie określonych działań profilaktycznych. Podejmowane działania mają na celu popularyzację informacji na temat głównych czynników ryzyka, jak również pogłębianie świadomości społecznej na temat wczesnego rozpoznawania i metod zapobiegania chorobie.

Realizacja w 2021 r.: W ramach strategii oferowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.programy Z OBSZARU oświatyLokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXX.311.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży".

Cel: Realizacja niniejszego programu ma na celu wsparcie edukacji i rozwoju uzdolnionych dzieci i młodzieży. Podejmowane działania mają przyczynić się do wzrostu motywacji dzieci i młodzieży oraz większej aktywności w podejmowaniu wyzwań.

Realizacja w 2021 r.: Uczniowie pruszkowskich szkół podstawowych za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe mają możliwość otrzymania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Stypendium Prezydenta Miasta Pruszkowa. W roku szkolnym 2020/2021 przyznano łącznie 27 stypendiów. Wszystkie stypendia w wysokości 500.00 zł, 1.000,00 zł i 1.500,00 zł zostały wypłacone jednorazowo.

Łączna kwota przyznanych i wypłaconych stypendiów wyniosła 37.000,00 zł.programy Z OBSZARU ŁADU PRZESTRZENNEGOStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszkowa

Podstawa prawna: Studium zostało przyjęte do realizacji na mocy Uchwały XXVIII/309/2000 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszkowa.

Cel: Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną miasta, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 roku podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała Nr XLI.416.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików III przy autostradzie - nad Utratą - linia 110 kV'

 • Uchwała Nr XLI.417.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Miasta Pruszkowa - „Wyględówek: sport i rekreacja”;

 • Uchwała Nr XLIV.454.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX.307.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Pruszkowa - Żbików 3-go Maja - Mostowa.;

 • Uchwała Nr XLVII.473.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Pruszkowa - obszar „Staszica” - ul. Dobra - ul. Śląska - ul. Piwna.programy Z OBSZARU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJProgram gospodarowania lokalowym zasobem Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały XLIII.445.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie: programu gospodarowania lokalowym zasobem Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030.

Cel: Celem niniejszego programu jest ustalenie kierunków działania i wdrożenie racjonalnej polityki gospodarowania zasobem mieszkaniowym, prowadzącej do zwiększenia możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta, poprawy stanu technicznego budynków i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta, racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem.

Realizacja w 2021 r.: Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w 2021 r. wydatkowano środki w łącznej wysokości 14.301.997,19 zł.

Program mieszkaniowy "Lepsze Lokum"

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXIV.260.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie: programu mieszkaniowego „Lepsze lokum”.

Cel: Podstawowym celem programu jest zwiększenie podaży lokali mieszkalnych na potrzeby realizacji rozliczeń wniosków osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu komunalnego, realizacji wyroków sądowych o eksmisję przy możliwym, najniższym udziale Gminy Miasto Pruszków w finansowaniu ich pozyskiwania.

Realizacja w 2021 r.: Zasiedlenie budynku przy ul. Łączniczek Armii Krajowej 7 w Pruszkowie (22 lokale).programy Z OBSZARU OCHRONY ŚRODOWISKAProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Pruszków na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXVI.37132021 rady Miasta w Pruszkowie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszków na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027.

Cel: Niniejszy program, będący podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej, ma na celu poprawę stanu środowiska oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Podejmowane zadania mają zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją.


Prezydent Pruszkowa trzymający umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 realizowano szereg inwestycji, głównie w obszarze gospodarki ściekowej i ochrony wód, m.in.:

 • kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej, ul I.Wolfram;

 • kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek;

 • spinka wodociągu ul. Rysiej, ul. Żbikowskiej, ul. I.Wolfram;

 • kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki w ul. 3KDD i ul. Przy Potoku;

 • wodociąg w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej;

 • kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej.

12 lipca 2021 r. Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która dotyczyła pozyskania środków pieniężnych na dalsze prowadzenie i usprawnienie punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu ,,Czyste Powietrze", który działa w Pruszkowie od 2019 r. i pomaga mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Pruszków

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr IV.48.2019 Rady Miasta w Pruszkowie z dnia 24.01.2019 r.

Cel: Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. realizowano m.in. przedsięwzięcie pn. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapry". Na realizację zadania w 2021 r. przeznaczono środki w wysokości 7.725.093,02 zł.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto Pruszków

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr IV.47.2019 Rady Miasta w Pruszkowie z dnia 24.01.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto Pruszków.

Cel: Niniejszy dokument ma na celu ocenę skali problemów i czynników wpływających na stopień zanieczyszczenia powietrza w Pruszkowie pyłem zawieszonym oraz wskazanie rozwiązań i kierunków działań służących ograniczeniu niskiej emisji. Program zawiera również harmonogram działań.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. realizowano projekt pn. "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II" - zadanie będzie realizowane do 2023 r. Podpisano także umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III” realizowanego w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza - Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT typ projektów - Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Pruszków.
Kolaż zdjęć.

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta Pruszków na lata 2019-2040

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVIII.280.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta Pruszków na lata 2019-2040”.

Cel: Celem niniejszego dokumentu jest określenie planu działań oraz analiza możliwych do realizacji inwestycji w celu pełnego wykorzystania potencjału elektromobilności na terenie gminy. W strategii zawarto harmonogram działań, pozwalający optymalnie wykorzystać dostępne zasoby i sprostać potrzebom transportowym i środowiskowym. Podejmowane działania mają przyczynić się do redukcji emisji lokalnej szkodliwych substancji do powietrza oraz do obniżenia poziomu hałasu.

Realizacja w 2021 r.: Zakupiono dwa autobusy zeroemisyjne, które wejdą do eksploatacji w 2022 r.

Podpisano umowę na uruchomienie systemu Pruszkowskiego Roweru Miejskiego, w ramach której wypożyczający mieli do dyspozycji 105 rowerów zlokalizowanych przy 13 stacjach.


Podpisanie umowy na zakup autobusów elektrycznych.
Zdjęcie osób siedzących przy stole.


Program dofinansowania gromadzenia wód opadowych i roztopowych

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXV.263.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Pruszków na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Cel: Niniejszy dokument ma na celu dofinansowanie działań mających na celu retencjonowanie wody opadowej i roztopowej.

Realizacja w 2021 r.: Na realizację programu w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 79.873,10 zł. Złożono 31 wniosków, udzielono 23 dotacji.


Program "Skorzystaj z dofinansowania i wymień piec".

Program dofinansowania wymiany źródeł ciepła

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXIII.338.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Pruszków na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.

Cel: Niniejszy dokument ma na celu dofinansowanie wymiany szkodliwych dla środowiska kotłów na nowe ekologiczne o wyższej sprawności.

Realizacja w 2021 r.: Na realizację programu w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 705.518,08 zł. Złożono 133 wnioski, dzielono 96 dotacji.

Aplikacja Eco-Harmongram

Eco Harmonogram to aplikacja pozwalająca na pobieranie harmonogramu odbiorów odpadów komunalnych w Gminie Pruszków.

Cel: Aplikacja umożliwia mieszkańcom gminy łatwy dostęp do zawsze aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz do różnego rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień związanych z odpadami.

Program dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Podstawa prawna: Regulamin udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest ze środków budżetu miasta (regulamin z 12.11.2015 r.).

Cel: Niniejszy program ma na celu zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru miasta.

Realizacja w 2021 r.: Na realizację programu w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 8.865,85 zł. Udzielono 6 dotacji.programy Z OBSZARU GOSPODARKI KOMUNALNEJProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa w 2021 r.

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXVI.372.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa w 2021 r.

Cel: Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim. Zadaniem programu jest także wyłapywanie zwierząt i doprowadzenie ich do schroniska oraz ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt i edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt.


Zdjęcie kota i psa.

Realizacja w 2021 r.: W ramach realizacji programu w 2021 r. podjęto następujące działania:

 • dofinansowanie sterylizacji i kastracji zwierząt posiadających właściciela - 216;

 • finansowanie czipowania zwierząt posiadających właściciela - 217;

 • opieka weterynaryjna (w tym sterylizacje i kastracje kotów wolno żyjących), dokarmianie kotów wolno żyjących zakupioną przez miasto karmą, zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wyniku wypadków komunikacyjnych.programy Z OBSZARU REWITALIZACJIGminny Program Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026

Zdjęcie przedstawią rusztowania przed budynkiem Pałacyku Sokoła.

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXIX. 302.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026" (z późn. zm.)

Cel: Celem programu jest realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców.

Realizacja w 2021 r.: Remont zabytkowego budynku Pałacyku Sokoła. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z dotacji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w wysokości 150.000 zł.

Źródło danych: UM Pruszków