INWESTYCJE


wartość zrealizowanych wydatków majątkowych

w 2021 r.:

75 353 971


Główne kierunki wydatków majątkowych Miasta w 2021 r.


3/4 wydatków inwestycyjnych Miasta Pruszkowa w 2021 r. skumulowane zostało w 3 obszarach: transportu i łączności, oświaty i wychowania oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych przez miasto w 2021 r. w tych obszarach z uwzględnieniem kwot wykonania w 2021 r. lub całkowitych kosztów inwestycji. Do ważnych obszarów inwestycyjnych należała także kultura fizyczna oraz gospodarka mieszkaniowa.

Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2021 r.INWESTYCJE W TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna wartość wykonanych inwestycji w 2021 r.: 30.653.503,65 zł.


Mostek nad Utratą

15 września 2021 r. odebrano ostatecznie i przekazano do użytkowania mostek pieszo-rowerowy nad rzeką Utratą, łączący ul. Lipową i ul. Krętą. Nowa przeprawa umożliwia swobodną i bezkolizyjną komunikację pieszą i rowerową przez rzekę. W ramach inwestycji wykonano również nowe oświetlenie oraz połączono wydzielonymi ciągami ścieżkę rowerową i chodnik w ul. Lipowej ze ścieżką i chodnikiem od strony ul. Krętej.

Wartość wykonania w 2021 r.: 814.752,00

Łącznik ul. Piastowskiej z ul. Dolną

Wybudowany nowy odcinek drogi i przebudowany istniejący stanowi nową możliwość wyjazdu mieszkańców Malich w stronę Piastowa i centrum Pruszkowa z pominięciem wyjazdu w Al. Jerozolimskie poprzez ul. Partyzantów. Mieszkańcy Malich, jadący od strony Warszawy czy Piastowa, mogą szybciej dotrzeć do swoich posesji poprzez wybudowany łącznik, ponieważ nie muszą jechać dookoła przez ul. Partyzantów.

W ramach inwestycji wybudowano i przebudowano jezdnię i chodnik oraz wykonaną nowe oświetlenie uliczne, a także kanalizację deszczową, której wcześniej nie było. Na przeprowadzenie inwestycji pozyskane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.319.015,14 zł.

Całkowity koszt inwestycji: 7.123.183,23

Wartość wykonania w 2021 r.: 2.018.793,80 zł

Zdjęcie chodnika, ścieżki rowerowej i jezdni.

Łącznik ul. Piastowskiej z ul. Dolną

Zdjęcie ścieżki rowerowej i chodnika.

Łącznik ul. Piastowskiej z ul. Dolną

Kładka nad torami PKP

30 września 2021 r. oddano do użytku wyremontowaną kładkę nad torami PKP. Remont polegał na zdemontowaniu całej konstrukcji wraz z podporami i biegami schodów. Po wzmocnieniu stóp fundamentowych zamontowano nowe podpory, schody i konstrukcję nośną. Zamontowano nowe oświetlenie, bariery przeciwporażeniowe, odwodnienie kładki.

Nowa kładka została przystosowana dla osób niepełnosprawnych, poprzez budowę wind po obydwu stronach torów, w których zamontowano zdjęcia starego Pruszkowa. W kabinach windowych, jako wystrój, zamontowano zdjęcia starego Pruszkowa (w windzie od strony ul. 3 Maja zdjęcia ze Żbikowa, a w windzie od strony ul. Majowej pozostałej części Miasta). Na kładce i w windach zainstalowano kamery monitoringu miejskiego.

Całkowity koszt inwestycji: 3.174.730,00

Wartość wykonania w 2021 r.: 1.643.352,45 zł

Zdjęcie przedstawia przecięcie wstęgi.

Otwarcie kładki nad torami

Zdjęcie kładki na torami.

Kładka nad torami

ul. Działkowa

Na odcinku od ul. Dębowej do tunelu pod torami PKP wybudowano nową jezdnię, obustronne chodniki oraz rondo na skrzyżowaniu z ul. Akacjową zwiększające bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Ponadto wydzielona zostanie asfaltowa ścieżka rowerowa, a nowa droga będzie wyposażona w wyniesione przejścia dla pieszych oraz zatoki dla autobusów. Pas zieleni pomiędzy ścieżką rowerową, a jezdnią zostanie obsadzony drzewami oraz krzewami.

Wartość wykonania w 2021 r.: 2.286.160,24


Zdjęcie ulicy i oświetlenia ulicznego.

Przebudowa ul. Bema

ul. Bema

Zakończono przebudowę nawierzchni ul. Bema. W ramach inwestycji wykonano jezdnie z kostki betonowej o szerokości 4,5 m wraz z jednostronnym chodnikiem. Ponadto wykonano odwodnienie jezdni. Wody opadowe, które do tej pory spływały do lokalnych zagłębień, po inwestycji są kierowane do wpustów deszczowych.

Droga została wyposażona w nowe oświetlenie uliczne. Na nowych słupach zostały zawieszone energooszczędne oprawy ze światłem ledowym o przyjemnej ciepłej barwie.

Wartość wykonania w 2021 r.: 462.983,61 zł


Zdjęcie przedstawia jezdnię z kostki brukowej.

Przebudowa ul. Kolejowej

ul. Kolejowa

Przedmiotem inwestycji była przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej na odcinku od ul. Warsztatowej do ul. Długiej. W ramach inwestycji wykonano jezdnie z kostki betonowej o szerokości 5,0 m wraz z jednostronnym chodnikiem oraz zatoką parkingową na 14 miejsc.

Ponadto wykonano odwodnienie jezdni. Wody opadowe, które do tej pory spływały do lokalnych zagłębień, po inwestycji są kierowane do wpustów deszczowych. Droga została wyposażona w nowe oświetlenie uliczne. Na nowych słupach zostały zawieszone energooszczędne oprawy ze światłem ledowym.

Całkowity koszt inwestycji: 540.788,28 zł


Przebudowa zatoki autobusowej w Al. Wojska Polskiego

Urząd Miasta ogłosił przetarg na przebudowę istniejącej zatoki autobusowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 719 wraz z przebudową drogi wewnętrznej o długości 278 m, w tym:

 • przebudowa zatoki autobusowej od strony jezdni DW 719 na długości 60 m,

 • przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej i szer. 5,5-6,5 m wraz z zatoką autobusową o długości 20 m i wykonaniem 158 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej,

 • przebudowa i budowa chodników o nawierzchni z kostki betonowej,

 • budowa elementów kanalizacji deszczowej (wpusty, studnie i przykanaliki),

 • budowa oświetlenia ulicznego,

 • instalacja 4 szt. wiat przystankowych z panelami fotowoltaicznymi oraz gniazdami do ładowania USB,

 • instalacja 1 stacji ładowania samochodów elektrycznych i 1 stacji ładowania rowerów elektrycznych,

 • nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonanie trawników.


Wykaz inwestycji w zakresie dróg gminnych i powiatowych
realizowanych w 2021 r.


Umowa na rozbudowę ścieżek rowerowych

10 sierpnia 2021 r. Konrad Sipiera Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa wziął udział w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, podczas którego podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III” realizowanego w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza - Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT typ projektów - Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

W ramach tego projektu Miasto Pruszków otrzyma dofinansowanie w wysokości 2.157.881,64 zł. Dofinansowanie dotyczy 3 ścieżek rowerowych:

 • ul. Działkowa,

 • ul. Groblowa,

 • ul. Zdziarska/Słonecznikowa.

Wiadukt pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Warszawską

5 sierpnia 2021 r. podpisano umowę na budowę nowego wiaduktu drogowego łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską w Pruszkowie, nad czynną linią kolejową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i dowiązaniem do istniejącego układu drogowego. Zakres prac wynikający z umowy:

 • budowa obiektu mostowego (wiaduktu) o następujących parametrach: konstrukcja przęseł - ustrój zespolony: ruszt stalowy z żelbetową płytą pomostową, podwieszony do pylonów; długość pomostu 72,05 m; ilość przęseł - 3; długość obiektu z murami oporowymi - ok. 292 m; szerokość całkowita - 13,58 m;

 • budowa nowego odcinka drogi wraz ze skrzyżowaniem typu rondo na planowanym, nowym przebiegu ul. Broniewskiego i połączenie go z ul. Warszawską,

 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z budowanym odcinkiem ul. Grunwaldzkiej,

 • budowa nowej sieci infrastruktury dla pieszych i rowerzystów - ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej,

 • rozbiórka istniejących, kolidujących odcinków dróg i obiektów kubaturowych,

 • przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,

 • przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i gazowej,

 • przebudowa kolizji z sieciami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi,

 • instalacja 2 wind wraz z budową ich zasilania i monitoringiem,

 • budowa oświetlenia ulicznego,

 • budowa rowów przydrożnych,

 • budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Prezydent Miasta Pruszkowa, złożył wniosek na dofinansowanie zadania: ”Budowa ul. Grunwaldzkiej w zakresie dojazdu na wiadukt drogowy nad torami kolejowymi LK nr1 i LK nr 447 wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego i sieciami uzbrojenia terenu”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Miasto Pruszków otrzymało 60% dofinansowania na tę inwestycję, czyli 5.125.392,99 zł.

Koszty budowy wiaduktu w obrębie pasa kolejowego w wysokości 7.380.000 zł ponosi PKP PLK S.A.

Dodatkowo Miasto Pruszków uzyskała pomoc finansową na budowę wiaduktu od Powiatu Pruszkowskiego i Gminy Piastów w wysokości 30% kosztów robót budowlanych (poza pasem kolejowym) od każdej ze stron.

Całkowity koszt inwestycji: 21.991.278,30

Podpisanie umowy na realizację wiaduktu.

Podpisanie umowy na realizację wiaduktuINWESTYCJE W oświatę i wychowanie

Łączna wartość wykonanych inwestycji w 2021 r.: 14.856.829,79Termomodernizacje w Szkole Podstawowej nr 8 i Szkole Podstawowej nr 9

Prace obejmowały termomodernizację dwóch obiektów, w zakres których wchodziły m.in. prace takie jak ocieplenie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachów, izolacja ścian fundamentowych.

Wartość wykonania termomodernizacji w 2021 r.:

 • Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju - 4.646.305,91 zł (wykonanie w 2021 r.),

 • Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa - 3.146.548,80 (wykonanie w 2021 r.).

Obie inwestycje zostały dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zdjęcie placu zabaw przy budynku szkoły.

Termomodernizacje w Szkole Podstawowej nr 8 i Szkole Podstawowej nr 9

Zdjęcie budynku szkoły.

Termomodernizacje w Szkole Podstawowej nr 8 i Szkole Podstawowej nr 9

Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4

Zakres prac obejmował przebudowę pomieszczeń sanitariatów oraz biblioteki szkolnej w celu utworzenia dodatkowego oddziału zerowego.

Wartość wykonania w 2021 r.: 732.477,73 zł

Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4

Utworzenie sali języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 8

Celem realizacji zadania było utworzenie dodatkowych sal języka angielskiego w celu zwiększenia poziomu nauczania w pruszkowskich placówkach oświatowych.

Koszty utworzenia sal:

 • Szkoła Podstawowa nr 5 - 345.425,77 zł,

 • Szkoła Podstawowa nr 8 - 134.569,42 zł.

Zdjęcie sali z laptopami.

Utworzenie sali języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 8

Zdjęcie sali do zajęć z języka angielskiego.

Utworzenie sali języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 8

Nowa sala SI w Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszkowie

Mając na uwadze rosnące potrzeby z zakresu terapii SI najmłodszych mieszkańców miasta w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie została oddana do użytkowania nowa pracownia Integracji Sensorycznej. Pracownia została wyposażona w sprzęt i pomoce zaprojektowane w taki sposób, by zaangażować we wskazane ćwiczenia całe ciało oraz wszystkie zmysły, usprawnić funkcjonowanie dziecka i wspierać jego rozwój ruchowy.

Nowa pracownia to już 11 sala integracji sensorycznej udostępniona w miejskich placówkach oświatowych, co pozwala na objęcie terapią niemal 300 dzieci. Pracownia została sfinansowana dzięki zaangażowaniu środków Urzędu Miasta oraz Szkoły Podstawowej Nr 2.

Integracja sensoryczna (SI) to inaczej zdolność do rozumienia i porządkowania bodźców oraz informacji dostarczanych z otoczenia i z własnego ciała poprzez zmysły. Umiejętność ta pozwala dziecku zrozumieć, jak funkcjonuje otaczający je świat i nadaje sens nieustannie docierającym zewsząd bodźcom. Jeżeli proces integracji sensorycznej jest zaburzony, mogą pojawić się problemy z nauką, zachowaniem, koncentracją, czy koordynacją. Terapia zaburzeń SI odbywa się w pomieszczeniach specjalnie do tego przystosowanych i wyposażonych w odpowiedni sprzęt służący usprawnieniu pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego.

Zdjęcie sali dla integracji sensorycznej.

Sala dla integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna (SI) to inaczej zdolność do rozumienia i porządkowania bodźców oraz informacji dostarczanych z otoczenia i z własnego ciała poprzez zmysły. Umiejętność ta pozwala dziecku zrozumieć, jak funkcjonuje otaczający je świat i nadaje sens nieustannie docierającym zewsząd bodźcom. Jeżeli proces integracji sensorycznej jest zaburzony, mogą pojawić się problemy z nauką, zachowaniem, koncentracją, czy koordynacją. Terapia zaburzeń SI odbywa się w pomieszczeniach specjalnie do tego przystosowanych i wyposażonych w odpowiedni sprzęt służący usprawnieniu pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego.


Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 – przedstawienie koncepcji

4 marca 2021 r. odbyło się spotkanie, podczas którego władze miasta przedstawiły zaproszonym gościom, wśród których byli przedstawiciele rady pedagogicznej oraz rady rodziców SP 3, Dyrektorzy pruszkowskich Szkół Podstawowych, Radni Rady Miasta Pruszkowa, koncepcje przebudowy budynku szkoły.

Celem zaprezentowanego dzisiaj projektu jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku szkoły. Projekt jest odpowiedzią na pojawiające się potrzeby związane z demografią, potrzebami lokalowymi, doprowadzeniem do pełnego dostępu dla osób z niepełnosprawnościami oraz poprawą warunków akustycznych. Zostanie powiększona świetlica, pokój nauczycielski, biblioteka oraz stołówka z zapleczem kuchennym. Zerówka zyska nowy plac zabaw. Przy przebudowie położono także nacisk na wzmocnienie bezpieczeństwa sanitarnego - wdrożenie rozwiązań „POST COVID”. Wejście główne zlokalizowano w nowym miejscu dzięki czemu możliwe jest w razie potrzeby wprowadzenie rozdziału ruchu. Projekt kładzie nacisk na pozyskiwanie energii pasywnej - na dachu zlokalizowana została instalacja fotowoltaiczna. Potrzeby parkingowe zostaną zaspokojone dzięki budowie garażu podziemnego.


Koszt projektu koncepcyjnego: 84.942,00

Wizualizacja budynku Szkoły Podstawowej - zdjęcie nr 1.

Koncepcja przebudowy SP 3

Wizualizacja budynku Szkoły Podstawowej - zdjęcie nr 2.

Koncepcja przebudowy SP 3


Inwestycje w przedszkolach miejskich

 • Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 10

Prace obejmowały wymianę istniejącego, już zużytego ogrodzenia na nowe.

 • Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 16

Zakres prac obejmował połączenie istniejących sal w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego wraz z pomieszczeniem magazynowym oraz dodatkowym sanitariatem.

 • Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola nr 12

W ramach inwestycji dokonano rozbiórki betonowego basenu, metalowego wyposażenia placu, wykonano nawierzchnię żwirową, istniejące elementy małej architektury poddano konserwacji, wymieniono drewniany płotek, zamontowano zestaw dwuwieżowy zabawowy oraz ławki.

 • Modernizacja terenu Przedszkola nr 2

W ramach prac wykonano nawierzchnię bezpieczną układaną, zdemontowano ławki, zamontowano zestaw zabawowy wielofunkcyjny, trampoliny, ławki, huśtawki wagowe.

Zdjęcie przedstawia toalety.

Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 16

Zdjęcie przedstawia salę.

Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 16


Żłobki miejskie

Wartość wykonania inwestycji na żłobki w ramach działu budżetowego Rodzina: 340.650,70 zł

 • Instalacja klimatyzacji w Żłobku Miejskim nr 2

Zakres prac obejmował doposażenie obiektu w instalację klimatyzacji w celu poprawy warunków funkcjonowania placówki w okresie letnim, a w szczególności znacznie podwyższonych temperatur zewnętrznych.

 • Modernizacja parkingu i chodników w Żłobku Miejskim nr 1

Zakres prac obejmował wykonanie nowych nawierzchni dróg wewnętrznych i chodników.

 • Koncepcja i PFU dla Żłobka Miejskiego przy ul. Mostowej

Zdjęcie pochylni dla niepełnosprawnych przed wyjściem do budynku.

Modernizacja parkingu i chodników w Żłobku Miejskim nr 1

Zdjęcie przedstawia chodnik i parking.

Modernizacja parkingu i chodników w Żłobku Miejskim nr 1


Umowa na budowę budynku Przedszkola Miejskiego nr 8

Prezydent Miasta Pruszkowa podpisał 24 maja 2021 r. umowę na realizację inwestycji pn. “Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 w Pruszkowie przy ul. 3-go Maja 67“ na kwotę 14.576.864,76 zł brutto. Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie m.in. budowę nowego 10 oddziałowego przedszkola wraz z niezbędnymi instalacjami, zagospodarowaniem terenu, parkingami i wyposażeniem obiektu, rozbiórkę obecnie funkcjonującej placówki przedszkolnej, budowę zintegrowanego placu zabaw oraz wielofunkcyjnego miniboiska sportowego.

Obiekt zostanie również dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zastosowanie windy, odpowiednio przystosowanych toalet przy każdej sali lekcyjnej oraz integracyjnych zabawek na placu zabaw.

Zakończenie realizacji całości inwestycji planowane jest na IV kw. 2022 r.

Wartość wykonania w 2021 r.: 4.897.024,99 zł*

*Wartość wykonania uwzględnia wartość środków niewygasających z tytułu umowy na nadzór inwestorski, środki z tej umowy zostały rozliczone częściowo fakturą w grudniu 2021 po zgłoszeniu zobowiązań umownych do planu środków niewygasających. Wartość umowy podlegająca rozliczeniu ze środków niewygasających jest faktycznie niższa od kwoty ujętej w planie.

Wizualizacja budynku przedszkola.

Wizualizacja przedszkola nr 8

Wizualizacja sali przedszkola.

Wizualizacja przedszkola nr 8INWESTYCJE W gospodarkę komunalną i ochronę środowiska

Łączna wartość wykonanych inwestycji w 2021 r.: 14.856.829,79Oświetlenie ulic i przejść dla pieszych

Już jest nowe oświetlenie ul. Ciepłej. Nowopowstała linia oświetleniowa ma długość 300 m i składa się na nią 11 latarni z oprawami led.

Wartość wykonania w 2021 r.: 129.713,59

Miasto Pruszków w 2021 r. zrealizowało w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego trzy aktywne, zsynchronizowane doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ul. Chopina (przy Przedszkolu Miejskim Nr 3), ul. Drzymały (przy ul. Niecałej) oraz ul. Konrada Kurca. Przejścia dla pieszych zostały wyposażone w:

 • maszty z lampami doświetlającymi przejścia,

 • czujniki ruchu uruchamiające punktowe elementy odblaskowe z lampami LED

 • oraz lampę ostrzegawczą zlokalizowaną nad oznakowaniem pionowym D-6 „przejście dla pieszych”.

Na realizację przedmiotowego zadania przyznano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 65.971,14 zł.

Wartość wykonania w 2021 r.: 156.259,40

Zdjęcie przedstawia oświetlone przejście dla pieszych.

Oświetlenie na ul. Chopina

Zdjęcie przedstawia znaki drogowe.

Oświetlenie na ul. Chopina

Wykaz inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wg stanu realizacji w 2021 r.
Pozostałe kluczowe inwestycjePlac zabaw przy ul. Narutowicza

W Pruszkowie powstał kolejny teren, gdzie w sposób bezpieczny i kreatywny najmłodsi mieszkańcy naszego miasta wraz z opiekunami mogą spędzać czas wolny. Przy ul. Narutowicza powstał nowy plac zabaw. Przy jego budowie władze miasta pamiętały o tym, aby był to plac, z którego będą mogły korzystać wszystkie dzieci.

Na nowym placu zabaw znajdują się, m.in.:

 • huśtawka integracyjna,

 • piaskownica,

 • zestaw wspinaczkowy z windą,

 • zestaw integracyjny ze zjeżdżalniami oraz planetarium.

Pod urządzeniami wykonana została bezpieczna, kolorowa nawierzchnia, a cały plac zabaw został ogrodzony. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 z placu zabaw korzystać będą dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5., a po godzinie 16.00 oraz w weekendy i dni wolne będzie placem zabaw ogólnodostępnym.

Całkowity koszt inwestycji: 661.540,26

Zdjęcie placu zabaw - zdjęcie nr 1.

Plac zabaw przy ul. Narutowicza

Zdjęcie placu zabaw - zdjęcie nr 2.

Plac zabaw przy ul. Narutowicza

Boisko do Teqball.

Boisko do Teqball

Boiska do gry w Teqball

24 listopada odbył się odbiór inwestycji pn. „Dwa nowoczesne boiska do gry w Teqball” realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Wybudowane zostały dwa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej na działce o numerze ewidencyjnym 11/5 w Pruszkowie w rejonie skrzyżowania Kowalskiego z Danielewicz z ich oświetleniem, oznakowaniem, odwodnieniem oraz ogrodzeniem. W skład zadania wchodzi również dostarczenie oraz montaż dwóch stołów do gry w teqball (typu TEQ ONE).

Zadanie realizowane zostało w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Całkowity koszt inwestycji: 140.000,00


Zakup i montaż defibrylatorów

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2021 na terenie Pruszkowa zamontowano 5 nowych defibrylatorów wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przyłączem energetycznym. Defibrylatory zostały zamontowane na budynkach w poniższych lokalizacjach:

 • Targowisko Pańska ul. Pańska 11,

 • Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. J. Długosza 53,

 • Szkoła Podstawowa nr 9 przy ul. Mostowej 6,

 • Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Jasnej 2,

 • Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Pływackiej 10.

Wartość wykonania w 2021 r.: 37.341,00 zł

Termomodernizacja i przebudowa basenu "Kapry"

 • Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapry" - 7.725.093,02 zł,

 • Przebudowa budynku basenu "KAPRY" (projekt)- 94.990,00 zł,

 • Wymiana zjeżdżalni - 1.476.124,45*.

*Wartość środków niewygasających z tytułu umowy na nadzór inwestorski na rok 2021. Środki z tej umowy zostały ujęte błędnie w planie środków niewygasających w kwocie wyższej od faktycznej.


Inwestycje dotyczące terenów zielonych i zabytków opisano na stronie Gospodarka w sekcji Tereny zielone i ochrona zabytków

Koncepcja Placu Miejskiego

Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch wraz z Konrad Sipiera Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa podpisali umowę z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich na „Sprawdzenie Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Placu Miejskiego wraz z garażem podziemnym w Pruszkowie pod względem merytorycznym”.

Obszar, który będzie przedmiotem konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej PLACU MIEJSKIEGO wraz z garażem podziemnym w Pruszkowie, zlokalizowany jest w Centrum Miasta, wewnątrz kwartału położonego pomiędzy Al. Wojska Polskiego - ul. Niecałą - ul. Bolesława Prusa - ul. Sprawiedliwości w Pruszkowie.

Plac Miejski w Pruszkowie, którego obecnie miasto nie ma, ma być z jednej strony atrakcyjną przestrzenią publiczną, wizytówką naszego miasta, ale ma także być użyteczny i funkcjonalny, ma służyć mieszkańcom i odpowiadać potrzebom współczesnych użytkowników.

Z uwagi na cel jaki stawiają sobie władze Miasta Pruszkowa, wskazane jest, aby konkurs był rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich, które posiada największe doświadczenie na rynku w dziedzinie przygotowania i przeprowadzania konkursów.

Prestiż Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich i udzielane przez niego rekomendacje dają pewność, że wzbudzi on zainteresowanie wielu projektantów, a zamawiający uzyska do wyboru wiele rozwiązań. Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że Stowarzyszenie Architektów Polskich - organizacja zrzeszająca architektów, organizując bądź udzielając rekomendacji konkursom, poprzez udział delegowanych sędziów, zapewnia uczestnikom i zamawiającym bezstronność oceny i profesjonalizm rozstrzygnięć w obszarze merytorycznym objętym zadaniem konkursowym.

Podpisanie umowy z SARP.

Podpisanie umowy z SARP

Źródło danych: UM Pruszków