INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą i GOSPODARKĄ KOMUNALNĄRealizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Pruszkowa. Do najważniejszych z nich należą:


 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pruszków na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027;

 • Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Pruszków;

 • Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Pruszków;

 • Program dofinansowania wymiany źródeł ciepła;

 • Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Pruszków na lata 2019-2040;

 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa w 2021 r.

 • Program gospodarowania lokalowym zasobem Miasta Pruszkowa na lata 2021-2023;

 • Program mieszkaniowy "Lepsze Lokum";

 • Program dofinansowania gromadzenia wód opadowych i roztopowych;

 • Program dofinansowania dla osób fizycznych na usuwania i utylizacje odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.


Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.WODA I ŚCIEKI2,61 km

nowej sieci

wodociągowej

2,59 km

nowej sieci

kanalizacyjnej

86,55%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

86,55%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej


Największe realizowane inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w 2021 r.ODPADY KOMUNALNEGospodarowanie odpadami komunalnymi w Pruszkowie w 2021 r. opierało się na podstawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zasad określonych w aktach prawa miejscowego, pośród których wymienić należy:

 • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa stanowiący załącznik do Uchwały nr XXV.262.2020 r.. z późn. zm. (w tym zmiana podjęta uchwałą nr XXXIII.337.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r.);

 • Uchwałę nr XXV.228.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Pruszkowa oraz ustalenia stawki takiej opłaty (obowiązująca do końca maja 2021 r., zmieniona uchwałą nr XXXVI.373.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 25 marca 2021 r.);

 • Uchwałę nr XXXVI.373.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenie stawki takiej opłaty;

 • Uchwałę nr XLIII.444.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (obowiązująca do końca maja 2021 r., zmieniona uchwałą nr XXXVII.388.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 22 kwietnia 2021 r.);

 • Uchwałę nr XXXVII.388.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

 • Uchwałę nr XIX.217.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 • Uchwałę nr XX.229.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Pruszkowa na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

 • Uchwałę nr XIX.216.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Miasta Pruszkowa;

 • Uchwałę nr XIX.209.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


wydatki na gospodarkę odpadami w 2021 r.

20 750 031Bilansowanie systemu w 2021 r.

W 2021 r. system gospodarki odpadami nie uległ zbilansowaniu. Różnica między dochodami, a wydatkami ponoszonymi na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła zaledwie - 218.608,15 .


W 2021 r. obowiązywały stawki za odbiór odpadów komunalnych w wysokości:

 • do 31 maja 2021 r.:

  • 35,00 zł w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie;

  • 70,00 zł w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny.

 • od 1 czerwca 2021 r.:

 • 28,00 zł w przypadku odpadów zbieranych selektywnie (zwolnienie dla mieszkańców kompostujących bioodpady);

 • 56,00 zł w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie.

Na podstawie podjętych uchwał mieszkańcy mogli skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • w wysokości 15 zł od osoby - zwolnienie to przysługiwało właścicielom nieruchomości, na terenie których zamieszkiwały rodziny wielodzietne z co najmniej trójką dzieci i posiadające ważne Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny;

 • w wysokości 4 zł od osoby - zwolnienie to przysługiwało w przypadku kompostowania wszystkich wytworzonych bioodpadów na nieruchomości w przydomowych kompostownikach.


Łączna wysokość wydatków związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 r., wyniosła 20.750.030,53 zł, w tym:

 • koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów - zapłata za usługę wykonawcy odbierającemu odpady komunalne od mieszkańców);

 • koszty związane z funkcjonowaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

 • koszty administracyjne systemu, w tym: wynagrodzenia osób wykonujących zadania związane z prowadzeniem systemu (umowy o pracę, zlecenia, szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, wyposażenie stanowisk pracy, koszty administracyjne, licencje, programy), koszty prowadzonych postępowań;

 • zakup pojemników do segregacji odpadów.


28 561,7

Odebrane odpady

komunalne (tony)

0,50

Odpady odebrane na

mieszkańca (w tonach)

17 139,3

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2021 r.


11 422,4

Łączna masa odebranych odpadów

segregowanych (tony)

9 787,5

Łączna masa odebranych odpadów segregowanych z nieruchomości (w tonach)

1 634,9

Łączna masa odpadów segregowanych dostarczonych do PSZOK (w tonach)TRANSPORT PUBLICZNYwydatki na transport i łączność w 2021 r.

42 865 441Wydatki poniesione na transport i łączność w 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego wykonano na poziomie wyższym o ok. 6,6 mln zł. Wydatki Miasta Pruszkowa w obszarze transportu i łączności objęły m.in. utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego, remonty i modernizacje dróg miejskich, inwestycje drogowe. W ramach wydatkowanych środków 30,6 mln zł stanowiły wydatki o charakterze majątkowym. Zadania majątkowe zostały szczegółowo przedstawione w zakładce Inwestycje.


Struktura wydatków na transport i łączność w 2021 r.Znaczące wydatki w obszarze transportu i łączności miasto ponosi w związku z utrzymaniem transportu publicznego. Miasto Pruszków powierzyło Miastu Stołecznemu Warszawa zadania lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdu na liniach kolejowych łączących Pruszków z Warszawą. Zadanie jest wykonywane przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) oraz autobusami nocnymi. Wydatki z powyższego tytułu wynoszą 6.709.454,37 zł.


9

Liczba linii

autobusowych

27,0

Długość linii

autobusowych (w km) - na terenie miasta w jednym kierunku

25

Liczba nowych publicznych miejsc parkingowych

0,4

Długość nowo wybudowanych

dróg gminnych (w km)


0,9

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

1,6

Długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych (km)

2,94

Długość wybudowanych i wyremontowanych

chodników (w km)


w tym:


nowe chodniki - 1,1 km

wyremont. chodniki - 1,84 km

160

Liczba nowych i zmodernizowanych

lamp ulicznych


w tym:


nowe lampy - 61 szt.

wymienione lampy - 99 szt.


Zdjęcie drogi o nawierzchni z kostki brukowej.

Przebudowana ul. Kolejowa


GOSPODARKA MIESZKANIOWAwydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2021 r.

18 835 587Wydatki poniesione w obszarze gospodarki mieszkaniowej w 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego wykonano na poziomie wyższym o ok. 1,9 mln zł. Wydatki ponoszone przez miasto w zakresie gospodarki mieszkaniowej obejmują koszty remontów komunalnych zasobów mieszkaniowych, wypłaty odszkodowań, utrzymanie lokali mieszkalnych, koszty energii elektrycznej. W 2021 r. w zakresie zadań inwestycyjnych zrealizowano wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych (2.559.820,00 zł) oraz modernizację i przebudowę mieszkań i budynków komunalnych (5.047.328,21 zł).

Na gruntach znajdujących się we władaniu Miasta Pruszkowa znajdują się:

 • 222 budynki mieszkalne;

 • 8 budynków niemieszkalnych;

 • 172 ciągi (zespoły) garażowe;

 • 16 budynków przedszkoli;

 • 3 budynki żłobków;

 • 9 budynków szkół.


1 816

Liczba wynajmowanych lokali mieszkalnych w 2021 r.

1 777

Liczba zawartych umów najmu miejskich lokali komunalnych w 2021 r.

39

Liczba rozwiązanych umów najmu miejskich lokali komunalnych w 2021 r.


0,2

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

5,2

Zasób gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2021 r. (ha)

5,2

Zasób uzbrojonych gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2021 r. (ha)


Źródło danych: UM Pruszków