GOSPODARKA


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2021 r.:

2 311
8 063

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

536

Liczba nowych osób prowadzących działalność gospodarczą w rejestrze REGON

313

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą wypisanych z rejestru REGONPodatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2021 r.

Stosowanie wyraźnie niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na terenie Miasta Pruszkowa stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego miasta. Utrzymanie wysokości obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju gospodarczego.

Dogodne warunki dla prowadzenia biznesu potwierdza stały wzrost liczby nowych przedsiębiorców wpisanych w 2021 r. do rejestru REGON.

Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Pruszkowa są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2021 r. wartość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 2.310,70 zł, podczas gdy w 2020 r. było to 2.093,89 .

PARTNERSKI ROZWÓJ BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Partnerski rozwój biznesu i przedsiębiorczości to jeden z celów strategicznych Miasta Pruszków na lata 2021-2030.

W nadchodzących latach postawiono na:

 • Budowanie programów lojalnościowych,

 • Wspieranie praktyk zawodowych,

 • Utrzymywanie i poszerzanie gminnego zasobu lokali użytkowych,

 • Stworzenie forum lokalnych przedsiębiorcówzarządzanie przestrzeniąOdpowiednie zarządzanie przestrzenią w mieście, ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty.

Na terenie Miasta Pruszkowa jest 61 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obejmują one razem tereny o wielkości 1.480 ha, tj. ponad 3/4 powierzchni Miasta Pruszkowa.

Uchwalono dwa nowe MPZP:

 • obszar Żbików III przy autostradzie - nad Utratą - linia 110kV,

 • obszar „Staszica” - ul. Dobra - ul. Śląska - ul. Piwna.

Ponadto przystąpiono do sporządzenia MPZP dla Wyględówka (sport i rekreacja).

W 2021 r. na terenie Miasta Pruszkowa obowiązywało Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone uchwałą Nr XXVIII/309/2000 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszkowa.

Na obszarach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów szczególnych wydawane są decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. W 2021r. Prezydent Miasta Pruszkowa wydał 46 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Łączna powierzchnia terenu Miasta Pruszkowa, dla których wydano decyzje wynosiła 11,9 ha, w tym:

 • decyzje o warunkach zabudowy - 26 decyzji, które obejmowały powierzchnię terenu 3,4 ha,

 • decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 20 decyzji, które obejmowały powierzchnię terenu 8,5 ha.

Wysoki stopień objęcia miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego powoduje niższą liczbę wydawanych decyzji o warunkach zabudowy w porównaniu do średniej w powiecie pruszkowskim. Wskaźnik ten jest również niższy na tle miast o podobnej wielkości znajdujących się w Aglomeracji Warszawskiej, co sugeruje większą kontrolę nad planowaniem przestrzennym w Mieście Pruszkowie w stosunku do innych miast. Nadal jednak dostrzega się potrzebę poprawy jakości przestrzeni publicznej poprzez m.in. zwiększenie pokrycia powierzchni miasta planami miejscowymi.


61

Liczba MPZP

obowiązujących

2

Liczba planów

uchwalonych

1498

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)

78,1%

Powierzchnia miasta

objęta MPZP


Pokrycie Miasta Pruszkowa miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Mapka "Pokrycie Miasta Pruszkowa MPZP".

Pełen wykaz MPZP dostępny po kliknięciu w mapę


Konsultacje społeczne dla planowanej linii kolejowej na odcinku Warszawa – Łódź

Na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. jako Lider Konsorcjum realizuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla projektu pn.: “Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia - CPK - Łódź Niciarniana bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK”. W ramach opracowania ww. dokumentu wykonawca analizuje uwarunkowania występujące w ciągu trasowanych wariantów linii kolejowej. Jesienią przeprowadzono konsultacje, które miały na celu:

 • pozyskanie informacji na temat planowanych przebiegów wariantów,

 • zadanie indywidualnych pytań i uzyskania na nie odpowiedzi,

 • wyrażanie opinii w ramach ankiet, których analiza będzie mieć wpływ na wybór wariantu inwestorskiego.TERENY ZIELONE i ochrona zabytkówDużym atutem miasta jest występowanie obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo.

Do najważniejszych z nich należą dolina rzeki Utraty i część doliny rzeki Raszynki wchodzące w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz parki: Park Miejski (Park Potulickich), Park Kultury i Wypoczynku „Mazowsze”, Park Kościuszki (Park Sokoła), Anielin Wschodni, Anielin Zachodni, Żwirowisko, Park Hosera, Skwer Różana, Ogród Północny, Park w zespole leśnym przy Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach.

Część parków posiada również zabytkowe zespoły architektoniczne. Należą do nich m.in.: Zespół pałacowo-parkowy Potulickich, Pałacyk „Sokoła”, czy Zespół Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Tworkach.

Na terenie miasta znajdują się również niezagospodarowane gminne tereny zielone m.in. na Wyględówku, przy Hali Arena, tereny nad Utratą, Raszynką i Żbikówką110

Powierzchnia terenów zieleni (ha)

96

Powierzchnia terenów chronionych (ha)

321

Drzewa posadzone w 2021 r.

6 081

Krzewy posadzone w 2021 r.

Zdjęcie terenów zielonych.Zadania z zakresu utrzymania zieleni

Przebudowa Parku Kościuszki w Pruszkowie

Inwestycję rozpoczęto od przygotowania terenu, następnie rozebrano istniejące nawierzchnie ścieżek i alejek oraz zdemontowano istniejące urządzenia zabawowe, ogrodzenie, oświetlenia.

Na to miejsce wykonano nową nawierzchnię, bezpieczną pod urządzenia, przeprowadzono montaż nowych zestawów zabawowych wielofunkcyjnych oraz urządzeń integracyjnych, ławek, koszy na śmieci, siłowni plenerowej dla dzieci oraz wykonanie nowych nasadzeń i oświetlenia.

Zdjęcie przedstawia osoby na placu zabaw z balonami.
Zdjęcie przedstawia przybijanie tzw. piątki, z dzieckiem.
Zdjęcie przedstawia plac zabaw.


Skwer przy ul. Wierzbowej

Od sierpnia 2021 r. mieszkańcy Pruszkowa mogą korzystać ze skweru przy ul. Wierzbowej.

Jest to nowe miejsce, które zostało wyposażone w nawierzchnie (drewniane i betonowe), elementy małej architektury - drewniane siedziska na murkach, kosze na śmieci, leżaki, stolik do gry w szachy, urządzenie zabawowe, trampoliny, stojaki rowerowe, czytelnię i oświetlenie solarne.

W projekcie przewidziano również wykonanie niwelacji terenu umożliwiające retencjonowanie wód opadowych, a także wykonanie nowych nasadzeń krzewów/ bylin, drzew oraz wykonanie nowych trawników.


Szkolny ogród przy SP nr 10 w Pruszkowie.

Szkolny ogród przy SP nr 10

Szkolny ogród

W Szkole Podstawowej Nr 10 został zagospodarowany teren, który już teraz - po powrocie dzieci do szkół (w trybie hybrydowym), przemienia się w piękny i edukacyjny ogród. To mały raj dla młodych ekologów, w którym uczą się, jak dbać o środowisko.

Już dzisiaj w ogródku rosną zioła, znajdują się hotele dla owadów, stacja meteorologiczna, czy uratowane z terenu budowy nowej szkoły ptasie gniazdo, które czeka na nowych mieszkańców. Dzieci uczą się tam również o małej retencji i kompostowaniu, gdyż swoje miejsce znalazły tam również kompostownik i zbiornik małej retencji. W ogródku odbywają się zajęcia edukacyjne, a dzisiaj dzieci zaczęły sadzić ziemniaki, które będą hodować w workach jutowych.

Umowa na zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Utraty

14 lipca 2021 r. Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch wraz ze swoimi Zastępcami Beatą Czyżewską i Konradem Sipierą podpisali umowę użyczenia z Dyrektorem Szpitala Tworkowskiego Panem Wojciechem Legawcem dotyczącą terenu zieleni nad rzeką Utratą. Powyższa umowa zawarta jest w związku z realizacją projektu pn. ,,Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II” w zakresie zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Utraty.

W dniu 4 listopada 2021 r. podpisany został aneks do umowy na dofinansowanie projektu zwiększający wartość całkowitą jak również kwotę dofinansowania. Po aneksie wartość całkowita projektu wynosi 17.107.559,30 zł, natomiast dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie projektu wynosi 11.174.318,73 zł.

Podpisanie umowy użyczenia terenu wzdłuż rzeki Utraty.

Podpisanie umowy użyczenia terenu wzdłuż rzeki Utraty


Remont Pałacyku Sokoła


W lipcu 2021 r. rozpoczął się remont zabytkowego budynku Pałacyku Sokoła. Nad przebiegiem wszystkich prac czuwa konserwator zabytków. Remont obejmuje wykonanie robót zewnętrznych, m.in. skucie tynków, prace naprawcze ścian, gruntowanie i malowanie ścian. Oprócz tego naprawione zostaną balkony, tarasy, a także schody i balustrady. Remont obejmuje również wnętrze Pałacyku, m.in. cyklinowanie i lakierowanie podłóg.

Modernizacja Pałacyku dofinansowano z dotacji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w wysokości 150.000 zł, które zostało pozyskane przez Miasto Pruszków.

Remont Pałacyku Sokoła.

Remont Pałacyku Sokoła

Źródło danych: UM Pruszków