SYSTEM OŚWIATOWY Miasta


Głównym zadaniem realizowanym w obszarze oświaty jest zapewnianie uczniom jak najlepszych warunków i możliwości do indywidualnego rozwoju, stałego pogłębiania wiedzy oraz zdobywania nowych osiągnięć. Miasto Pruszków wykonuje zadania w tym zakresie, realizując jednocześnie następujące strategie i programy:

 • Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży;

 • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pruszkowa na lata 2017-2021;

 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pruszkowa na rok 2021;

 • Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 dla Miasta Pruszkowa.


Szczegółowe informacje znajdują się w części raportu dotyczącej realizowanych polityk, programów i strategii.OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY2 089

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym


Liczba dzieci w wieku 3-6 lat objętych nauczaniem przedszkolnym.

70,81%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku.

21,91

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,71

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


5 603

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

91,03%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

8,10

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej.

7,00

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.System oświatowy Miasta pruszków w 2021 r.Zdjęcie przestawia budynek szkoły i parkujące pod nim auta.

W 2021 r. Miasto Pruszków prowadziła 9 szkół podstawowych, (w tym 3 szkoły z oddziałami integracyjnymi oraz 1 z oddziałami sportowymi) oraz 16 przedszkoli. Na terenie Miasta Pruszkowa funkcjonują 3 żłobki miejskie.


Szkoły Podstawowe:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego (z oddziałami integracyjnymi);

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego;

 • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. M. Zimińskiej -Sygietyńskiej (z oddziałami integracyjnymi);

 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II (z oddziałami sportowymi);

 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Ignacego J. Paderewskiego;

 • Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza;

 • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Władysława Broniewskiego (z oddziałami integracyjnymi);

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie;

 • Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Konopnickiej.


Przedszkola:

 • Przedszkole Miejskie Nr 1;

 • Przedszkole Miejskie Nr 2;

 • Przedszkole Miejskie Nr 3;

 • Przedszkole Miejskie Nr 4;

 • Integracyjne Miejskie Przedszkole Nr 5;

 • Przedszkole Miejskie Nr 6;

 • Przedszkole Miejskie Nr 7;

 • Przedszkole Miejskie Nr 8;

 • Przedszkole Miejskie Nr 9;

 • Przedszkole Miejskie Nr 10;

 • Przedszkole Miejskie Nr 11;

 • Przedszkole Miejskie Nr 12;

 • Przedszkole Miejskie Nr 13 (wraz z filią przy ul. Helenowskiej 8);

 • Przedszkole Miejskie Nr 14;

 • Przedszkole Miejskie Nr 15;

 • Przedszkole Miejskie Nr 16.

Na terenie Pruszkowa funkcjonują 3 Żłobki Miejskie (Nr 1, Nr 2, Nr 3). Do zadań żłobka należy w szczególności:

 • zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

 • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Opiekę nad dziećmi sprawują opiekunowie posiadający odpowiednie kwalifikacje.


Struktura szkół i przedszkoli w 2021 roku

We wszystkich szkołach podstawowych nauka odbywała się na poziomie kl. I-VIII, a dodatkowo w SP Nr 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 zorganizowano oddziały kl. "0", w których prowadzono obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.


Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi


1 332

Liczba zatrudnionych pracowników ogółem w roku szkolnym 2020/2021


863

Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

469

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w roku szkolnym 2020/2021


Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego

Rada Miasta Pruszkowa 28 stycznia 2021 r. podjęła Uchwałę Nr XXXIII/343/2021 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków. Wysokość dofinansowania za kształcenie określono na poziomie maksymalnie 50% ponoszonych przez nauczyciela opłat, nie więcej jednak niż 900,00 zł za semestr lub kurs.


Centrum Usług Wspólnych

Obsługę jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków, zgodnie ze swoim statutem, prowadzi Centrum Usług Wspólnych. Ogólny zakres prowadzonych działań obejmuje obszary: finansowy, rachunkowy, prawny oraz administracyjno-organizacyjny. W 2021 r. CUW zatrudniało 19 pracowników. Przeciętnie w miesiącu pracownicy CUW dokonują naliczeń wynagrodzeń i dokonują wypłat dla 800 nauczycieli i 700 pracowników administracji i obsługi.
działalność na rzecz dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/2021Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczający do szkół podstawowych na terenie Miasta Pruszkowa objęci są szerokim zakresem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze nauczycieli specjalistów stosujących właściwy dobór metod, środków i oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, możliwe jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju intelektualnego i osobowościowego.

W szkołach prowadzone są m.in. zajęcia:

 • logopedyczne;

 • rewalidacyjne;

 • korekcyjno-kompensacyjne;

 • socjoterapeutyczne;

 • dydaktyczno-wyrównawcze.

Dodatkowo w Szkole Podstawowej Nr 2, Nr 3, Nr 8, Nr 10, jak również w Przedszkolu Miejskim Nr 1, Nr 11 i Nr 16 działają pracownie integracji sensorycznej obejmujące opieką dzieci ze wszystkich placówek miejskich. Natomiast w Integracyjnym Przedszkolu Miejskim Nr 5 działała pracownia SI w na rzecz dzieci uczęszczających do tej placówki.


Dowożenie uczniów

Miasto Pruszków organizuje dowóz uczniów z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami mają do wyboru dwie formy dowozu:

 • dowóz zbiorowy organizowany przez miasto;

 • dowóz indywidualny realizowany przez rodziców/prawnych opiekunów.

Z transportu zbiorowego w roku 2020/2021 skorzystało 22 uczniów, natomiast 49 uczniów miało refundowany koszt dowozu indywidualnie. Poniesione koszty związane z dowozem dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2020/2021 wyniosły: do września do grudnia 72.709,68 zł, natomiast od stycznia do czerwca: 128.192,35 zł.


Pomoc materialna

111 400

Łączna kwota przeznaczona na stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne w roku szkolnym 2020/2021

109

Liczba przyznanych stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2020/2021

6

Liczba uczniów, którzy otrzymali zasiłki szkolne w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie, w których rodzinie dochód na osobę nie przekroczył 528,00 zł netto, mogli skorzystać z pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego. W roku szkolnym 2020/2021 przyznano 109 stypendiów szkolnych, na łączną kwotę 109.000,00 zł.

Inną formą wsparcia materialnego są zasiłki szkolne. Takie świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu i z powodu śmierci rodzica. Zasiłki szkolne w roku szkolnym 2020/2021 przyznano 6 uczniom. Suma przekazanych zasiłków wyniosła 2.400,00 zł.

Dodatkowo w ramach rządowego programu uczniowie wszystkich klas otrzymali darmowe podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne.


Stypendium Prezydenta Miasta Pruszkowa

9

Liczba przyznanych stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2020/2021

10

Liczba przyznanych stypendiów za wybitne osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2020/2021

8

Liczba przyznanych stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2020/2021

Uczniowie pruszkowskich szkół podstawowych za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe mają możliwość otrzymania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Stypendium Prezydenta Miasta Pruszkowa. W roku szkolnym 2020/2021 przyznano łącznie 27 stypendiów. Wszystkie stypendia w wysokości 500.00 zł, 1.000,00 zł i 1.500,00 zł zostały wypłacone jednorazowo.

Łączna kwota przyznanych i wypłaconych stypendiów wyniosła 37.000,00 zł.


Remonty i naprawy wykonane w roku szkolnym 2020/2021


Źródło danych: UM Pruszków