BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem wykonane w 2021 r.

425 214 726Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r.

7 3567 085

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

271

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

1 822

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

19

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Miasta Pruszkowa w 2021 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące niemal 28% wszystkich dochodów. W stosunku do poprzedniego roku wpływy miasta z tytułu udziału w podatku PIT wzrosły o 12%, sięgając ponad 118,8 mln zł. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu miasta składało się łącznie na ponad 75% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Miasta Pruszkowa w 2021 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły ponad 42,5 mln zł i generowały 10% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych miasta były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane na poziomie 21,2 mln zł.


10 głównych źródeł dochodów Miasta Pruszkowa w 2021 r.


Dochody Miasta Pruszkowa w 2021 r.


Dochody podatkowe Miasta Pruszkowa w 2021 r.Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

3,25%
Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Miasta Pruszkowa w 2021 r. odegrały uzyskane dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2021 r. wyniosła 13.814.373,18 z czego 774.998,53 było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 13.039.374,65 pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych.

W 2021 r. Miasto Pruszków otrzymało promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie". Kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 25.500.000 zł. Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.WYDATKIWydatki ogółem WYKONANE w 2021 r.

430 849 608Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r.

7 4546 150

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 304

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

30 244 839

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

8 473 743

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.


W 2021 r. Miasto Pruszków najwięcej środków przeznaczało na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Było to niemal 149,9 mln zł, co stanowiło 35% budżetu zrealizowanego przez miasto. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości miast i gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z tego zakresu wydano łącznie 117,6 mln zł, co stanowiło 27% budżetu miasta. Znaczący udział w strukturze wydatków miasta odegrały środki przeznaczane w ramach transportu i łączności (niemal 42,9 mln zł), co wiązało się z realizacją zadań inwestycyjnych. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2021 r. kosztowało ponad 25,1 mln zł, co stanowiło 6% wydatków miasta.


Kierunki wydatków Miasta Pruszkowa w 2021 r.


ZADŁUŻENIEWartość spłaty zadłużenia w 2021 r.

23 810 053
-5 634 883

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

54 054 892

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

35,09%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

9 963

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.W 2021 r. niemal dwukrotnie wzrósł poziom wygenerowanej nadwyżki operacyjnej, co zapewnia bezpieczeństwo finansowe miasta, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Źródło danych: UM Pruszków